Arsacal
button
button
button
button


Ideeënplatform Kerstmis 2020

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020 - 248 woorden

Het bisdom heeft deze maand een oproep gedaan aan alle pastoors om ideeën in te sturen hoe met inachtne­ming van de beper­kingen toch op een goede manier het hoog­feest van Kerst­mis kan wor­den gevierd. Het re­sul­taat is een mooi over­zicht met soms verrassende ideeën ter in­spi­ra­tie. Ik kan het van harte aanbevelen om er kennis van te nemen en mis­schien goede ideeën op te doen voor de eigen pa­ro­chie.

Kerst zal anders zijn dan anders, maar het is na­tuur­lijk wel van groot belang dat we vanuit de pa­ro­chies - pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers - trachten met de mensen in de pa­ro­chie in contact te tre­den. Het zou erg verdrie­tig zijn als mensen in deze tijd een­zaam zijn en denken: waarom hoor ik niets van de pa­ro­chie? Na­tuur­lijk hopen we dat mensen zelf ook de stoute schoenen aantrekken en contact zoeken, maar ieder mens stelt aan­dacht en in­spi­ra­tie, zeker naar het kerst­feest toe toch wel erg op prijs.

We moeten dus onze creativi­teit inzetten om Kerst­mis dit jaar bij de mensen te brengen. Gelukkig staan we in een rijke traditie, die daar volop moge­lijk­he­den voor biedt. Binnen dat kader zijn de pastoors gevraagd hun ideeën aan ons toe te sturen. In dit dossier vindt u de oogst van de ideeën uit ons bisdom, onderver­deeld in vier cate­go­rieën, welke zijn getoetst aan de maat­regelen van de over­heid en aan de richt­lij­nen van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Terug