Arsacal
button
button
button
button


Priesterraad van het bisdom bijeen

in het bisschopshuis in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020 - 526 woorden

Dins­dag­mid­dag 24 no­vem­ber was de pries­ter­raad bijeen in het bis­schops­huis. De leden moesten wat har­der spreken dan normaal want de de pries­ters zaten op Corona-afstand van elkaar, maar we kon­den elkaar verstaan. Na afloop hebben we de vespers gebe­den in de ka­the­draal.

Actuele kwesties

Zoals gebruike­lijk begon de ver­ga­de­ring na de bespre­king van het ver­slag van de vorige ver­ga­de­ring eerst met de actuele kwesties. Ik heb nog even terug geblikt op de ont­wik­ke­lingen en gebeur­te­nissen van de laatste tijd, waar­on­der de vijf pries­ter­wij­dingen.

Corona­pan­de­mie

Uitvoerig stond de pries­ter­raad stil bij de gevolgen van de Corona­pan­de­mie voor de pas­to­rale situatie in de pa­ro­chies. Voor de koren zijn de beper­kingen nog heel pijn­lijk. Vica­ris-generaal Bart Putter gaf aan dat de over­heidsricht­lij­nen voor de ere­dienst moge­lijk­he­den laten maar dat het toch moei­lijk is om wat betreft koorzang erg af te wijken van wat in de samen­le­ving verplicht is. De regel is: enkele cantores. De moge­lijk­he­den voor de vie­ring van het kerst­feest kwamen aan de orde. Daar zal de corona-beper­king zich extra doen gevoelen: extra vie­rin­gen kunnen een moge­lijk­heid zijn met een toela­tings­sys­teem via reserve­ring en toegang wellicht via de zijdeur. Maar dat is niet overal moge­lijk. Anderen nodigen de vaste kerk­be­zoekers uit en bie­den andere kerst­acti­vi­teiten aan voor wie meer vaste kerst­be­zoekers zijn. Op de web­si­te van het bisdom komen steeds meer sug­ges­ties voor de vie­ring van kerst­mis naar voren (zie: Ideeënplatform Kerst­mis).

Sint Bavo

De moge­lijk­heid van een ver­plaat­sing van het feest van Sint Bavo op de dio­ce­sane kalen­der werd posi­tief begroet. Ik zal hier mee ver­der gaan.

In­struc­tie over de pa­ro­chies

Twee grotere thema's ston­den dit keer op de agenda: de In­struc­tie van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus over de Pa­ro­chies "De pas­to­rale beke­ring van de pa­ro­chie­ge­meen­schap ten dienste van de missie van de Kerk tot evangeli­sa­tie van de kerk" van 29 juni werd posi­tief begroet: de in­spi­re­rende tekst leverde herken­ning op: het accent op het missio­naire karakter van de kerk, de zen­ding van de leken, het belang van de pa­ro­chie en een bespre­king van de moge­lijk­he­den van hers­truc­tu­rering van de pa­ro­chies sloot goed aan bij de ont­wik­ke­lingen in ons eigen bisdom.

Com­mu­ni­ca­tie

Het andere grote thema betrof de com­mu­ni­ca­tie in het bisdom. Door de ont­wik­ke­ling van ka­the­draal TV, Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Semi­na­rie, Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, CSLK, het hei­lig­dom van Heiloo, hun web­si­tes en aanwe­zig­heid in de ver­schil­lende sociale media, vragen om een meer ge­coör­di­neerde com­mu­ni­ca­tie met een eigen herken­ba­re stijl. In een volgende ver­ga­de­ring hopen we plannen voor te kunnen leggen.

Omzien naar elkaar!

Aandacht was er ook voor de collega's: hoe kunnen we elkaar als pries­ters nabij zijn, in een situatie waarin ieder meer op zich­zelf wordt terug geworpen? Veel pries­ters wonen alleen. Binnen de de­ke­na­ten is er aan­dacht voor elkaar en in de meeste de­ke­na­ten komen de pries­ters wel weer samen; in een groot dekenaat met veel pries­ters kan dat beter in kleinere groepen gebeuren. Wellicht kan dat ook op bisdom­ni­veau. Het is een punt van aan­dacht voor iedere pries­ter om naar de mede­broe­ders om te zien. Hope­lijk zal het tegen de zomer van volgend jaar ein­de­lijk weer moge­lijk wor­den een grote ont­moe­ting te or­ga­ni­se­ren, bisdombreed.

De volgende ver­ga­de­ring is op woens­dag 3 februari 2021.

Terug