Arsacal
button
button
button
button


Dorothy Day, met presentatie van de biografie

Catholic Worker online

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020 - 822 woorden
Dorothy Day, met presentatie van de biografie
enkele van de sprekers
enkele van de sprekers

Zater­dag­mid­dag 28 no­vem­ber was er een bij­een­komst van de Catholic Worker met een pre­sen­ta­tie van de Neder­landse vertaling van de biografie van Jim Forest over Dorothy Day, "Alles is genade". Door de Corona-situatie was gekozen voor een online bij­een­komst, zodat toch zoveel moge­lijk mensen die kon­den bijwonen.

Het pro­gram­ma

Het was een mooie mid­dag met allerlei sprekers die ver­schil­lende kanten van Dorothy Day en Catholic Worker in Am­ster­dam belichtten. Gerard Moorman, die ook de eindredactie van de Neder­landse vertaling ver­zorgde, ver­telde over het ontstaan van het eerste huis in Am­ster­dam, nu 32 jaar gele­den. Zeer recent is een tweede huis be­gon­nen, het Dorothy-huis in Am­stel­veen, rich­ting Nes aan de Amstel. Dat heb ik nog niet bezocht. Kate Hennessy is een klein­doch­ter van Dorothy en ver­telde over haar contacten met haar groot­moe­der. Ook voor haar is zij een heilige (inder­daad is een canoni­sa­tie-proces bezig) en zij bewaart goede her­in­ne­ringen aan haar oma. Jim Forest werd onder­vraagd over wie Dorothy was en wat hem zo sterk in haar heeft aan­ge­spro­ken. De huis­band van de Catholic Worker ver­zorgde regel­ma­tig een intermezzo. Na een pauze kwamen Susan van der Hijden, Frits ter Kuile, Margriet Bos en Herman van Veelen aan het woord die een ge­tui­ge­nis gaven over ver­schil­lende aspecten van hun leven als bewoner van een Catholic Worker huis: gast­vrij­heid, pacifisme en anarchisme, gebed en spiri­tua­li­teit en inzet voor klimaat en milieu. De mid­dag werd af­ge­slo­ten met de pre­sen­ta­tie van het boek met een korte toe­spraak van mij die U hier­on­der kunt lezen.

Meebeleven?

De online boek pre­sen­ta­tie is nog te volgen via de volgende link:

Dorothy DAY - online boek­pre­sen­ta­tie - Alles is genade - YouTube

Het boek kost € 29,90 (400 blz.) en is te be­stel­len via de boek­han­del, via het Jeanette Noelhuis of via uit­ge­ve­rij Damon

Alles is Genade | Uit­ge­ve­rij Damon

 

Waarom moet je ALLES IS GENADE gelezen hebben?

een biografie van Dorothy Day, door Jim Forest

Niet doorsnee

Wat maakt het leven van Dorothy Day zo aan­trek­ke­lijk en aan­spre­kend? Eigen­lijk het­zelfde wat de Catholic Worker zo aan­trek­ke­lijk maakt: hier is te zien dat je niet “doorsnee” hoeft te zijn om katho­liek te zijn, niet aan een bepaald beeld moet be­ant­woor­den. Ik denk dat veel mensen die het boek lezen een ander beeld krijgen van katho­liek zijn, dan wat zij er altijd van dachten.

City girl

Ik zou het inder­daad mooi vin­den als Dorothy Day zalig- en heilig verklaard zou wor­den. Zelf verzette zij zich als men haar als een heilige be­schouw­de. “Ik voel er niets voor om zo ge­mak­ke­lijk weg­ge­zet te wor­den”, ant­woordde zij dan, zo lees ik in het boek. En zij is inder­daad niet het prototype van een heilige met een mooi, vroom, door weder­waar­dig­he­den heen rimpelloos en keurig leven. Zij was een mens, een echte mens van vlees en bloed, uit één stuk, met een westers, ste­de­lijke, linkse, niet-gods­diens­tige ach­ter­grond, “a city girl”.

Herken­baar

Eigen­lijk had zij alles waardoor haar leven herken­baar is, zeker voor vrouwen, voor moderne mensen-nú, die er niet voor voelen om braaf allerlei plat getre­den paden te bewan­de­len. Zo’n non-confor­mis­tische persoon zijnde, streefde Dorothy Day naar hei­lig­heid en inspireert daardoor nog steeds tal­loze mensen. En wat heeft zij veel mee­ge­maakt en hoe herken­baar is haar leven voor wie in onze tijd wil zoeken! De problemen thuis met haar vader, haar studie aan de uni­ver­si­teit, haar relaties met mannen, haar abortus, haar jour­na­lis­tieke werk, haar leven in een sociale omge­ving waar de katho­lie­ke kerk als iets verwerpe­lijks werd gezien en ook haar eigen afkeer van pries­ters, haar ongehuwd moe­der­schap, haar schei­ding, haar geloofsweg die haar uit­ein­delijk tot opname in de katho­lie­ke kerk bracht , haar streven naar sociale recht­vaar­dig­heid, haar inzet voor ouden, hulpe­lozen, hon­gerigen en dak­lo­zen, haar activisme en strijd­vaar­dig­heid, haar grote geloof en gees­te­lij­ke kracht en na­tuur­lijk haar inzet voor The Catholic Worker, tot 1949 samen met Peter Maurin, dat alles maakt haar leven herken­baar en aan­trek­ke­lijk voor ons, mensen van nu die met dezelfde dingen leven en worstelen.

Ook als je leven "niet klopt"

Ik zou een heilig­ver­kla­ring dan ook erg zien zitten, maar niet als een manier om haar weg te zetten en onscha­de­lijk te maken, maar juist om haar persoon, haar weg en haar werk een brede uit­stra­ling en blijvende aan­dacht te geven, omdat die allemaal zo in­spi­re­rend zijn en dui­de­lijk maken dat je als mens niet al gestem­peld en weg­ge­zet bent als je leven “niet klopt”.

Proficiat!

Ik wil de twee ge­meen­schappen, Jeanette Noëlhuis en Dorothyhuis, heel The Catholic Worker, Jim Forest , Gerard en Anna Moorman en uit­ge­ve­rij Damon harte­lijk fe­li­ci­te­ren met de Neder­landse vertaling van “All is grace”. “Alles is genade” is een goed ge­schre­ven en goed ver­taald, ge­mak­ke­lijk lees­ba­re, pret­tig ge­schre­ven biografie met vele foto’s van Dorothy’s leven die een goed beeld geven bij de tekst. Ik hoop dat vele mensen dit boek zullen lezen en erdoor geïnspireerd zullen

Terug