Arsacal
button
button
button
button


Corona-tijd: onbezorgd of op je hoede?

Hoe kom je er door heen? - eerste zondag Advent B

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 november 2020 - 1406 woorden

Er wordt veel ge­spro­ken en ge­schre­ven over waak­zaam­heid in Corona-tijd: de 1.5 m. regel en het vermij­den van drukte, monkapje en allerlei regels die ons gewone leven belemmeren en hele cate­go­rieén van onze samen­le­ving op slot zetten. Maar voor een "Black Friday" stromen de winkelstraten toch weer vol en dat zullen we in de R Factor wel merken. Wat betekent dat voor kerst­mis? Op de eerste Advents­zon­dag staan we stil bij waak­zaam­heid en behoed­zaam­heid, maar dan wel bij de chris­te­lijke variant....

Voor de Eucha­ris­tie­vie­ring was ik in de ka­the­draal. Het evan­ge­lie van de dag is Mc. 13, 33-37. De advents­krans hing er met een bran­dende eerste kaars: we zijn op weg naar kerst­mis

Homilie

Wees waak­zaam, maar welke waak­zaam­heid?

Wandeling

Ik maak dage­lijks wel een wan­de­ling
en onderweg kom ik na­tuur­lijk
allerlei mensen tegen,
beken­den en onbeken­den.
Dat gaat in deze Corona-tijd
anders dan anders,
veel mensen zijn terecht voorzich­tig
maar dat ligt ook heel ver­schil­lend.
Er zijn soms mensen bij van alle leeftij­den
aan wie je niet kunt merken
dat we in een bij­zon­dere situatie leven:
regels als afstand hou­den
zijn aan hen niet zo besteed.
En dan zijn er andere mensen
die juist heel voorzich­tig zijn:
een enkeling draagt op straat een mondkapje
en de nodige mensen gaan aan de kant
om de tegenlig­ger ruimte te geven
om op afstand te kunnen passeren.

Even alles kunnen vergeten....

Voor veel mensen zal het las­tig zijn
om de hele dag
aan dit soort zaken te moeten denken.
En ie­der­een wil bijna wel
vrij en onbe­zorgd kunnen leven
zon­der zich over van alles en nog wat
druk te moeten maken
of er zijn andere redenen
om Corona maar even te vergeten,
zoals de “black friday”.

Een reden tot onbe­zorgd­heid

Maar een veel betere onbe­zorgd­heid
om je door te laten lei­den
is die van de “good Friday”,
de dag dat Jezus voor ons
de hemelpoort opende
en maakte dat we weer
mochten en kon­den leven
als kin­de­ren van God.
Mensen spelen soms “Russische roulette”
om iets materieels te kunnen kopen
dat over een paar jaar al weer kapot is
en bij het afval wordt gezet,
maar het enige wat het waard is
om echt alles voor te geven
is het eeuwig geluk bij God
voor jezelf en je naasten,
dat wat blijft.

Levensin­stel­ling

Die zo heel ver­schil­lende reactie van mensen
op een Corona-situatie
geeft mis­schien ook iets weer van
hoe mensen in het leven staan:
levend in het moment, geen zorgen
of juist bezorgd over wat er mis kan gaan
of iets er tussen in: wél voorzich­tig,
maar niet levend in angst.
In ieder geval roept Jezus Zijn leer­lin­gen op
in het evan­ge­lie van vandaag
om waak­zaam en op je hoede te zijn.

Kijk uit!

Nu wor­den we heel wat keren gewaar­schuwd
dat we op onze hoede moeten zijn,
ook in het dage­lijks leven:
pas op voor phishing mails,
die je je bankge­ge­vens willen ontfutselen,
kijk uit met wat je op Instagram zet,
let op de houd­baar­heidsdatum op de verpak­king,
kijk uit waar je loopt,
kijk uit wat je zegt,
kijk uit wat je doet;
wie met pek omgaat,
wordt er mee besmet,
dus: kijk uit met wie je omgaat.
We wor­den ge­mak­ke­lijk tot iets verleid,
zeker nu het kwaad
soms maar één muis-click van ons verwij­derd is:
wees op je hoede!

Welke waak­zaam­heid?

Dus in allerlei dage­lijkse dingen
wor­den we steeds weer uit­ge­no­digd
op onze hoede te zijn,
uit te kijken, op te passen,
al helemaal in deze Corona-tijd.
En dat is ook niet zon­der zin.
Het is ver­stan­dig en menslievend
om voorzich­tig te zijn,
om niet besmet te raken
en anderen niet te besmetten,
om niet in problemen te komen,
je niet te laten bedriegen, enzo­voorts.
Maar toch is de waak­zaam­heid
en het op je hoede zijn,
waar Jezus ons toe oproept
niet een angs­tig leven,
met voort­du­rend voor ogen hou­den
wat er allemaal mis kan gaan.
Nee, dat niet!

Goed beheer

Waar het wél om gaat,
geeft Hij ook wel aan,
want Jezus verge­lijkt ons leven
met dat van die­naars
die een heer hebben
die naar het bui­ten­land gaat
en die die­naars de opdracht geeft
om zijn bezit goed te beheren.
Die heer kan ieder moment terug komen.
Wanneer? Dat weten de dienaren niet,
maar het is be­lang­rijk
dat dit beheer dan goed op orde is,
dat is de kern van die waak­zaam­heid.

Dit verhaal, deze gelijkenis die Jezus ver­telt,
gaat over ons aardse leven
en over hoe je jouw taak
als mens en als christen vervult.
Wij zijn die dienaren
aan wie de Heer
Zijn schep­ping heeft toe­ver­trouwd.

Als Christus komt

Niemand weet wanneer z’n tijd geko­men is,
maar er komt een moment
dat de Heer voor ons komt
en als je zorg hebt gedragen
voor deze wereld en je missie daarin,
het goede probeerde te doen
en je band met die Heer te ver­ster­ken
- goed beheer -,
kun je dat moment
met groot ver­trouwen tegemoet zien.
Dan is die komst van de Heer
geen moment van zorg en angst,
maar van blijd­schap en vreugde:
onze taak is dan volbracht.

Wees waak­zaam en op je hoede,
want Hij komt;
dat is geen oproep tot angst,
maar een oproep
om met ver­trouwen
uit te zien naar dat moment
en dat grote weerzien
en de lijn van je leven
hierdoor te laten bepalen.

Advent

We zijn de Advents­tijd be­gon­nen
en die kleine vier weken voor het Kerst­feest
gaan over het ver­wach­tings­vol uitkijken
naar het Kind dat komt:
we ver­wach­ten Jezus
die geboren wordt
in de stal van Beth­le­hem.
Maar het gaat ook ver­der:
de ver­wach­ting van Zijn komst
aan het einde van ons leven
en aan het einde van de tij­den
speelt er ook door­heen.

Kerst­mis in Corona-tijd

Dit kerst­feest zal anders zijn
dan alle andere jaren;
de kerken en ook deze ka­the­draal
zullen geen heel grote groepen mensen
kunnen ont­van­gen,
dat is ont­zet­tend jammer
want het blijft zo be­lang­rijk
om de sacra­menten te kunnen ont­van­gen
en je leven - juist nu -
te kunnen voe­den met gees­te­lijk voedsel.

Maar in de Missen door de week
is hier in de ka­the­draal
vrijwel altijd nog wel plaats,
dage­lijks kunt U eraan deel­ne­men;
en als U die moge­lijk­heid niet hebt
kunt U met een pa­ro­chie­pries­ter afspreken
voor de biecht, een bezoek
of om buiten de Eucha­ris­tie­vie­ring een keer
de heilige communie
te kunnen ont­van­gen.

Een tijd van uitzien...

Maar wat voor U ook moge­lijk is
en goed voor uw weg met de Heer,
laat deze Advents­tijd
een tijd van uitzien zijn,
waak­zaam, vol ver­wach­ting, vreug­de­vol,
want Hij komt!

 

Gebed van de gelo­vi­gen - Voor­bede

B. Laten we bid­den tot de Heer die ko­men­de is, die onze toe­komst is.

De gevolgen van Corona

Lector:

1. Laten we bid­den dat het aantal besmet­tingen zal blijven dalen en de Corona-pandemie spoe­dig ten einde komt. Laten we bid­den voor alle werkers in de ge­zond­heids­zorg, voor allen die hun bedrijf of baan dreigen te verliezen, voor de mensen die ziek zijn, voor ieder die nu meer thuis zit en alleen is, voor wie er psy­chi­sch moei­lijk tegen kan. Laat ons bid­den.

Voor de missie van de Kerk

2. We bid­den ook om zegen voor de Kerk; dat de bood­schap van het evan­ge­lie geloof, hoop en ver­trouwen mag wekken in de harten van de mensen en hen zal in­spi­re­ren tot daden van naasten­liefde. En bid­den we om Gods zegen en de kracht van de heilige Geest voor paus Fran­cis­cus en alle her­ders van de kerk. Laat ons bid­den

Vluch­te­lingen en christen­ver­vol­ging

3. We bid­den voor de vele noden van de wereld, nu bij­voor­beeld voor de mensen die gebukt gaan onder het oorlogs­ge­weld in Noord-Ethiopië en moeten vluchten. Afgelopen woens­dag werd we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor het probleem van christen­ver­vol­ging. Ook wij willen in ons gebed denken aan al die chris­te­nen die niet in vrij­heid hun geloof kunnen belij­den en gedis­cri­mi­neerd wor­den of ver­volgd. Laat ons bid­den.

Om waak­zaam­heid

4. Laten we bid­den voor ons­zelf en onze mede­ge­lo­vigen, dat we waak­zaam zullen zijn en op onze hoede om het kwade te kunnen vermij­den en het goede te kunnen kiezen. Laten we bid­den dat ons hart en onze geest open zullen zijn voor de Geest die in ons werkt. Laat ons bid­den.

Over­le­de­ne

We denken in ons gebed ook aan de overle­den pastoor Andreas Goedhart, die ere-kanun­nik was van het kapit­tel van deze ka­the­draal en apstoor in Zaan­dam. Hij is de afgelopen week overle­den. Mogen hij rusten in vrede!

Slot­ge­bed

B. Hemelse Vader, verhoor ons gebed; maak ons waak­zaam en ver­trouw-vol,
dat wij uitzien naar U die de Ko­men­de bent. Eens zullen wij voor U staan als ons leven en onze missie op aarde volbracht is en ook al kunnen we ons dan niet beroemen op onze ver­diensten, laat ons dan binnen­gaan vanuit de overvloed van Uw liefde en barm­har­tig­heid. Dat vragen we U door Christus onze Heer.

Terug