Arsacal
button
button
button
button


Ontmoetingen op corona-afstand

met dekenaat Alkmaar, gedelegeerden, kathedraal en dekens

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2020 - 503 woorden

Veel ont­moe­tingen gaan niet door en ver­ga­de­ringen wor­den via een online verbin­ding gehou­den. Toch von­den deze week binnen de over­heidsnormen en met alle maatt­regelen ver­schil­lende ver­ga­de­ringen plaats die we niet lan­ger wil­den uitstellen.

Ont­moe­ting dekenaat Alkmaar

Woens­dag­mid­dag heb ik de pries­ters, diaken en pas­to­raal werker van het dekenaat Alkmaar ontmoet in de grote zaal (engelen­zaal) van het Juliana­kloos­ter van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo, met deken Franklin Brighitha, in totaal acht personen. Zo had­den we gelegen­heid te spreken over de maat­regelen rond het naderende Kerst­feest en de erva­ringen van de afgelopen tijd. Een van de pries­ters had flink corona gehad, hij is wel weer beter maar de vermoeid­heid blijft nog lang. Over het alge­meen viel me op dat ieder het beste ervan ge­pro­beerd had te maken en wegen had gezocht om contact te hou­den met de pa­ro­chi­anen.

Werkvel­den­over­leg

Donder­dag­och­tend waren de vica­rissen en gedele­geer­den bijeen. Het was de eerste keer sinds mijn aantre­den dat we van elkaar kon­den horen hoe ieder bezig was met zijn werk­veld en welke ont­wik­ke­lingen er te mel­den waren: missie, mi­gran­ten­ge­meen­schappen, geloofsop­bouw en jon­ge­ren­werk, kerkop­bouw en samen­wer­kings­pro­ces­sen, caritas, primair en secundair onder­wijs, oecumene, bede­vaarten, roe­pingen­pas­to­raat en com­mu­ni­ca­tie kwamen aan de orde evenals het offi­cia­laat en de kerk­rechte­lijke taken. Het was een bemoe­digende bij­een­komst en be­lang­rijk voor de dwars­ver­ban­den tussen de ver­schil­lende werkvel­den. Het is bij­voor­beeld be­lang­rijk voor Ka­the­draal TV en Samen Kerk om te horen wat er leeft en speelt, maar niet alleen voor deze media. Er wer­den ver­schil­lende sug­ges­ties gedaan in hegt gesprek dat op ieders pre­sen­ta­tie volgde. En voor mij was het een gelegen­heid om enkele lijnen aan te geven of te herhalen, bij­voor­beeld waar het gaat om de samen­wer­king van de pa­ro­chies en de nood­zaak om daarin stappen te zetten en ge­meen­schappen bij elkaar te brengen.

Dekens

Diezelfde mid­dag vond de dekens­ver­ga­de­ring plaats, waar opnieuwe over com­mu­ni­ca­tie werd ge­spro­ken aan de hand van een inbreng van pastoor Eric van Teijlingen, hoofd­re­dac­teur van Samen Kerk. Over en weer werd in­for­ma­tie gegeven en de dekens berichtten over de voort­gang van de samen­wer­kings­pro­ces­sen en de impact die de corona-tijd heeft op de pas­to­rale krachten, de pa­ro­chi­anen en de finan­ciën.

Toekomst voor de ka­the­draal

Donder­dag­avond was er een eerste bij­een­komst over de revitali­sa­tie van de ka­the­draal in aanwe­zig­heid van de nieuwe pro­gram­ma-mana­ger, Nanine Smoren­burg. De bij­een­komst was al een paar keer uit­ge­steld en uit­ein­delijk is besloten om die kleinschalig door te laten gaan. Dit betekent dat drie keer een groep van tien mensen met ver­schil­lende maat­schap­pe­lijke ach­ter­gron­den was gevraagd om met mee te denken over de wijze waarop we de ka­the­draal voor meer mensen bete­ke­nis kunnen geven en onze mooie ka­the­draal een meer missio­naire uit­stra­ling kunnen geven. Daarbij is te denken aan heel "brede" ini­tia­tie­ven, zoals de "klim naar het licht" die vorig jaar zeer succes­vol was (ruim 82.000 bezoekers) maar ook aan meer inhou­de­lijke bij­een­komsten, zoals de ver­die­pende rond­lei­dingen die al be­gon­nen zijn. Ik was erbij om allen welkom te heten en te luis­te­ren naar de inbreng van de aanwe­zigen die met veel be­trok­ken­heid dit thema hebben be­spro­ken.

Terug