Arsacal
button
button
button
button


Wat maakt ons blij?

zondag Gaudete, 3e zondag van de Advent

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 13 december 2020 - 1613 woorden
Tot kerstmis ligt Maria klaar voor de bevalling met de twee vroedvrouwen
Tot kerstmis ligt Maria klaar voor de bevalling met de twee vroedvrouwen
Stoplicht voor kerst in de crypte
Stoplicht voor kerst in de crypte
Wat maakt ons blij?

Zondag 13 de­cem­ber vier­den we de derde zon­dag van de Advent, zon­dag ‘Gaudete’ (‘Verheugt u’) genaamd naar de ope­nings­tekst (Introitus) van de Eucha­ris­tie­vie­ring. In de preek ston­den we stil bij wat ons vreugde geeft (zeker in een voor velen wat de­pri­me­rende corona-tijd niet onbe­lang­rijk). Na de Mis werd op Ka­the­draal TV het pro­gram­ma ‘Mijn Kerk’ gelan­ceerd en ging in de crypte van de ka­the­draal de kerst­ten­toon­stel­ling open.

Kerst in de crypte

De ten­toon­stel­ling "Kerst in de crypte" duurt tot 3 januari en men kan reserveren voor een bezoek op Kerst in de crypte 2020 - KoepelKa­the­draal Haar­lem

Het is een sfeer­vol gebeuren met onder andere meer dan drie­hon­derd (!) kerst­groepen uit allerlei lan­den van de wereld. De kerst­ten­toon­stel­ling is weer een stuk fraaier dan vorig jaar! En alles is Corona-proof, niet alleen doordat het bezoek gepland moet wor­den door een reserve­ring maar ook omdat een stoplicht de bezoekers doseert (zie foto).

In de ka­the­draal zelf zijn de kerst­stallen bij de ingang geplaatst en de grote kerst­groep in de kerst­ka­pel van het Heilig Kerst­mis­gilde. In die laatste kerst­stal zien we Maria liggend, wachtend op de bevalling en geassis­teerd door de beide vroedvrouwen die in het (apocriefe) kerst­ver­haal van het proto-evan­ge­lie van Jacobus wor­den genoemd.

Mijn kerk

Ka­the­draal TV wil steeds meer verbin­dingen leggen met de pa­ro­chies in ons bisdom, want ka­the­draal TV is er voor ons hele bisdom. Daarom is het team be­gon­nen met een nieuw pro­gram­ma waar­van op zon­dag Gaudete de eerste afleve­ring te zien is: ‘Mijn Kerk’ waarin een pa­ro­chie uit ons bisdom zich presen­teert. De lance­ring vond plaats om 11.15 uur, dus na de Mis in de ka­the­draal en het pro­gram­ma is te volgen via het YouTube-kanaal Ka­the­draal TV.

Deze eerste afleve­ring is dicht bij huis ge­ble­ven: de Sint Joseph­kerk in Haar­lem staat daarin centraal. Volgende afleve­ringen zullen uit andere delen van ons bisdom komen. Na­tuur­lijk kan het team van ka­the­draal TV niet alles en zal het aantal afleve­ringen beper­kingen kennen. Dus: wees niet boos als Ka­the­draal TV niet on­mid­del­lijk bij jouw pa­ro­chie op de stoep staat!

De heilige Mis (homilie en voor­bede)

In de Eucha­ris­tie­vie­ring werd gelezen uit de profeet Jesaja (61, 1-2a.10-11) een brief van Paulus (1 Tess. 5, 16-24) en het Johannes-evan­ge­lie (Jo. 1, 6-8. 19-28) waarin de vreugde, dienst­baar­heid en de dank­baar­heid naar voren komen. Daar ston­den we bij stil in de homilie.

Onder de homilie zijn ook de voor­beden vermeld die in het gebed van de gelo­vi­gen zijn uit­ge­spro­ken.

Homilie

Wat maakt ons blij?

We vieren dus zon­dag Gaudete,
wat “verheugt U” betekent:
“Verheugt U in de Heer te allen tijde” (Fil. 4, 4-5; Introitus)

Zouden ze gelukkig zijn?

Wat maakt ons blij?
Heel vaak zijn dat niet de zaken
waar mensen het meest naar streven.
Ik vraag het me bij­voor­beeld weleens af
van heel rijke en mach­tige mensen,
die zich vastk­lampen aan hun positie,
hun macht willen ver­gro­ten
of op zoek zijn naar genot:
zou­den ze gelukkig zijn?
Zouden ze wer­ke­lijk gelukkig zijn?

En ook in een rijke villa
kun je heel een­zaam zijn.

Het is goed om op deze zon­dag “Gaudete”,
“Verheugt U”,
stil te staan bij wat ons vreugde geeft.

Vreugde en versla­ving

Wie die vreugde heeft gezocht
in wat rijk en mach­tig maakt
of wat genot geeft,
zal op een gegeven moment
angst ervaren en onzeker­heid,
onmacht en depressie
omdat die zaken
per de­fi­ni­tie tij­de­lijk zijn
en ons uit han­den glippen.
Als je daar sterk aan hecht
zul je steeds bang zijn
om het te verliezen.
Geld, macht en genot
werken verslavend.
Hoe meer een gehecht­heid
aan deze zaken is ontstaan,
des te moei­lijker zal het zijn
om het streven ernaar los te laten.

Hoe je niet gelukkig wordt

Kijk bij­voor­beeld naar de vele dictators
- al is niemand van u daar na­tuur­lijk
ook maar enigszins mee te ver­ge­lij­ken -
en andere heersers in onze wereld:
ze hebben zich soms vastgek­lampt aan hun positie,
zijn over allerlei grenzen gegaan,
hebben mensen­rechten geschon­den
om die positie vast te hou­den,
hun wil op te kunnen leggen,
maar het kwaad straft in zekere zin zich­zelf:
ze raken in angst, voelen zich bedreigd,
verkeren steeds in allerlei zorgen
en verliezen die positie uit­ein­delijk toch;
dit soort heersers wordt gezocht,
opgebracht en ver­oor­deeld,
soms vele jaren later,
al hebben ze hun positie, hun geld en alles
zo goed moge­lijk veilig proberen te stellen.
In ons land zijn allerlei VN-tribunalen geves­tigd
die dit soort misda­den moeten bestraffen.
Macht, rijkdom en genot
maken niet echt gelukkig.

Gods oor­deel

Uit­ein­de­lijk gaat het na­tuur­lijk
om het oor­deel van God.
Als we voor God staan
kunnen we geen deel van ons leven
meer afschermen,
alles zal transparant zijn, doorzich­tig
en de Heer kent ons hart.
En onze vreugde zal er
op dat moment uit bestaan,
niet dat we zon­der zon­den zijn geweest,
want we leven van Gods barm­har­tig­heid,
maar wel dat we hebben geleefd
voor wat ons de ware vreugde geeft,
dat onze diepste intenties
goed waren en op God gericht.

Treurig atheïsme/agnosticisme

In een leven van iemand
die leeft voor genot, macht en rijkdom
is voor God uit­ein­delijk geen plaats,
zo iemand zal vin­den dat God niet bestaat,
althans: niet wer­ke­lijk.
Uit­ein­de­lijk is zo’n leven treurig,
omdat het geen uit­zicht op vreugde geeft.

Wie in vreugde leeft
voelt dank­baar­heid,
is in een inner­lijke vrede en rust,
is niet onrus­tig op jacht
om iets naar zich toe te halen.

Wat gaf je vreugde?

Wanneer we terug kijken op ons eigen leven
eraan denkend wat ons vreugde heeft gegeven,
zullen we vaak uit­ko­men
bij wat we voor anderen kon­den betekenen:
ouders denken dan
aan de zorg voor de kin­de­ren, bij­voor­beeld
en wij allen
aan bepaalde mensen voor wie we er waren;
en zelfs als die vreugde er is
om een be­lang­rijke functie
die we vervullen of hebben vervuld,
zal de vreugde verbon­den zijn
niet zozeer aan de functie op zich
als wel aan de dienst­baar­heid
die we daarin hebben beleefd
en aan wat we in die functie
voor anderen hebben mogen betekenen.
Echte vreugde ont­staat door iets moois,
door iets wat ons echt kan vervullen,
doordat we ons­zelf hebben gegeven.

“Het is zali­ger te geven
dan te ont­van­gen”.

De vreugde van Johannes

Dat is ook wat we uit het evan­ge­lie vandaag
mee kunnen nemen.
We ont­moe­ten daar Johannes de Doper
over wie werd gezegd
dat hij de grootste was
die uit vrouwen geboren zijn
en naar wie massa’s mensen uit­trok­ken
om hem te horen en door hem gedoopt te wor­den.
Maar wat is zijn vreugde?
De mensen vragen wie hij is
en associëren hem
met de be­lang­rijk­ste en grootste figuren
uit de ge­schie­de­nis van het volk van God.
Johannes gaat daar niet op in,
hij wil zich­zelf niet verheffen,
want de kern van zijn optre­den is dienst­baar­heid:
hij is de stem die getuigt van het Licht
dat in de wereld moet komen,
hij ver­wijst dóór, naar Jezus.
De vreugde van Johannes is het
te mogen dienen in het plan van God,
als wegberei­der voor de komst van de Messias.
Niet dus, wat op hem zelf gericht staat.

Jesaja

En de eerste lezing uit de profeet Jesaja
heeft het ons ook zo dui­de­lijk gezegd:
“Ik wil jubelen en juichen in de Heer”.
En waarom?
Omdat die Heer zulke mooie dingen heeft gedaan,
omdat God aan de profeet die deze woor­den spreekt
alles heeft gegeven
wat nodig was.

Waarin bestaat onze vreugde?

En zo is het ook voor ons.
Onze vreugde zal bestaan
in dienst­baar­heid,
wat we mogen en kunnen doen
of hebben gedaan voor anderen
en die vreugde zal ook bestaan
in dank­baar­heid
omdat we de ogen hebben gekregen om te zien
wat God heeft gedaan in ons leven.

Dienst­baar­heid en dank­baar­heid,
met die kenmerken
van een mooie en chris­te­lijk mens-zijn
kunnen we met vreugde uitzien
naar de komst van onze Heer en Redder.
Verheugt U in de Heer,
te allen tijde...
De Heer is nabij.

 

Gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede)

B. In de vreugde van ons geloof en met de hoop en het uit­zicht die ons door het geloof wor­den gegeven, bid­den we nu tot de Heer.

Viering van het kerst­feest

1. Laten we bid­den dat ie­der­een - al zal alles dit jaar anders zijn dan andere jaren - op een goede manier het kerst­feest kan vieren en met vreugde de geboorte van onze Ver­los­ser zal kunnen begroeten. Laat ons bid­den.

Voor de kerk

2. Laten we bid­den om Gods zegen voor onze paus en alle her­ders van de kerk en om zegen over de missie van onze Kerk: de ver­kon­di­ging van de blijde bood­schap, de vie­ring van de sacra­menten, de pas­to­rale zorg en aan­dacht en de zorg voor armen en wie een­zaam is. Laat ons bid­den.

Voor onze samen­le­ving

3. Laten we bid­den voor onze samen­le­ving dat mate­rië­le zaken en alles wat mensen leuk en pret­tig vin­den niet de enige norm zullen zijn, maar dat naasten­liefde en aan­dacht voor de zwakkeren, de ouderen, de hulp­be­hoe­ven­den in het hart van alle mensen ge­schre­ven zal staan. Laat ons bid­den.

Gebed in de corona-crisis

4. Laten we bid­den dat we met elkaar de offers zullen weten te brengen die in deze tijd van pandemie nodig zijn, dat er voldoende hulp zal zijn voor allen die door de situatie in problemen komen en dat we oog zullen blijven hou­den voor elkaar in deze moei­lijke tijd. En bid­den we dat het corona-virus spoe­dig overwonnen zal wor­den. Laat ons bid­den.

Voor elkaar

5. Laten we bid­den voor onze ge­meen­schap, voor allen die met ons verbon­den zijn door ka­the­draal TV en voor alle intenties die we in ons hart dragen. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed

B.: Heer, leg Uw vreugde in ons hart; schenk ons die vreugde die altijd blijft, wat er ook gebeurt, geef ons de kracht om de liefde in ons hart te bewaren, vanuit geloof en ver­trouwen te leven en met hoop uit te zien naar de toe­komst die U voor ons bereidt, door Christus onze Heer


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug