Arsacal
button
button
button
button


Financiële ethiek na de kredietcrisis?

Nieuwe bundel CSLK is verschenen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 december 2020 - 343 woorden

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft zijn vijf­tien­de bundel ge­pu­bli­ceerd met de bijdragen van het druk bezochte symposium over finan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis.

De publi­ca­tie werd me dins­dag­och­tend 22 de­cem­ber door diaken Philip Weijers, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris a.i. van het Centrum, aan­ge­bo­den.

Koperen feest?

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) bestaat al 12½ jaar. Of dit koperen jubileum alsnog groots gevierd kan wor­den? We wachten het af. Het zou zeker de moeite waard zijn, want het Centrum heeft in deze koperen bestaans­pe­rio­de veel mooie cursussen, summer­schools en symposia gehou­den, die bovendien resul­teer­den in vijf­tien publi­ca­ties, alles om de sociale leer van de Kerk meer bekend­heid te geven.

Het symposium

Veel werk ver­zet­ten voor het CSLK voor­zit­ter Victor Scheffers en diaken Philip Weijers, die zorg draagt voor de ver­schil­lende publi­ca­ties en ook het laatste symposium mede heeft voor­be­reid. Het ge­za­men­lijk do­cu­ment over finan­ciële en eco­no­mische vragen en een fianciële ethiek van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en het Di­cas­te­rie voor in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling, stond hierin centraal met bijdragen van drs. E. Holterhues (Oikocredit), prof dr. E. de Jong (hoog­le­raar Radbouduni­ver­si­teit, Nijmegen), drs. J. Maasen (Diaconie en missie bisdom Rotter­dam), drs. W. Wage­naar (Head of Conduct and Ethics, ABN AMRO), dr. A. Siegmann (Hoofddo cent finan­ciële economie VU, Am­ster­dam), prof. dr. F. van Iersel (diaken; Uni­ver­si­teit van Tilburg en Canon Triest instituut), drs. V. Scheffers (voor­zit­ter CSLK en lid Social Affairs Commission COMECE) en diaken Ph. Weijers ing. BScR (bestuur CSLK).

Be­stel­ling publi­ca­tie

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij de naam van de bundel en uw post­a­dres. De prijs van een bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,64 (in 2020). Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning-nummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. de naam van de bundel. Zodra uw betaling ont­van­gen is, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in de email opge­ge­ven post­a­dres.

Terug