Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in het seminarie Redemptoris Mater

het virus waart ook rond in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021 - 377 woorden

Op maan­dag 4 januari bracht ik een bezoek aan het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp. De se­mi­na­risten en de staf hebben niet het ge­mak­ke­lijkste jaar achter de rug en ook de kerst­va­kan­tie was anders dan anders.

Corona­jaar in het semi­na­rie

Al heel vroeg had het Corona-virus in het semi­na­rie toe­ge­sla­gen. Voor staf en se­mi­na­risten gingen de lij­dens­tijd en de goede week ook na Pasen nog even door. Een enkeling was zwaar­der getroffen, gelukkig waren de oudere mede­wer­kers, zusters van Neo­ca­te­chu­me­nale Ge­meen­schappen, tij­dig geïso­leerd en zijn zij vol­ko­men gespaard ge­ble­ven; en ie­der­een is weer goed her­steld. Deo gratias!

De Kerst­va­kan­tie zag er voor de se­mi­na­risten, die uit ver­schil­lende lan­den komen, anders uit dan normaal omdat ze niet kon­den reizen en in Neder­land moesten blijven. Intussen is voor hen en de andere se­mi­na­risten de studie­pe­rio­de met de exa­mens be­gon­nen, waarvoor ik hen na­tuur­lijk veel succes heb gewenst.

Zieken in het bisdom

Intussen zijn een heel aantal pries­ters, een pas­to­raal werker en zusters ziek gewor­den door het virus. De pries­ters en pas­to­raal werker van ons bisdom zijn her­steld of her­stel­lende. Ik gedenk hen allen in m'n gebed.

Het bezoek en de Eucha­ris­tie

Met de aanwe­zige se­mi­na­risten heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en het avondmaal gebruikt. Het Evan­ge­lie (Mt. 4, 12-17. 23-25) liet zien hoe Jezus het Woord van God verkon­digde en zieken en kwalen genas. In de homilie stond ik hierbij stil.

Het is voor ons, die zich in Jezus' dienst willen stellen, een teken dat we aan­dacht moeten hebben voor het bovenna­tuur­lijke - de ver­kon­di­ging van het Woord, de eer aan God - én voor het na­tuur­lijke, voor de concrete noden van de mens - gratia supponit naturam, de genade ver­on­der­stelt de natuur - , omdat de concrete men­se­lijke erva­ring van geloof in het dage­lijks leven de mensen helpt om God te vin­den en Zijn genade te kunnen ont­van­gen.

De eerste lezing (1 Jo. 3, 22-4,6) stond stil bij de onder­schei­ding der geesten, die de heilige Ignatius van Loyola heeft gemaakt tot fun­dament voor de gees­te­lij­ke weg die hij heeft voorge­hou­den: we zijn zwakke mensen, maar we vragen Gods hulp om te kunnen doen wat is tot meer­dere eer en groter glorie van de Drieëne God.

In de binnentuin was een prach­tige kerst­stal gebouwd (zie foto).

Terug