Arsacal
button
button
button
button


De speciale jaren en dagen van de paus

Zondag van het Woord van God

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021 - 313 woorden
opname van het woord van de bisschop in de kathedraal
opname van het woord van de bisschop in de kathedraal

In het "woord van de bis­schop" heb ik dit keer aan­dacht besteed aan de ver­schil­lende speciale jaren en dagen die paus Fran­cis­cus heeft inge­steld. Zo richt de paus onze aan­dacht ook eens op iets anders dan de pandemie...

Het "woord van de bis­schop" is maan­dag­mid­dag 18 januari opgeno­men in de ka­the­draal en zal bin­nen­kort op ka­the­draal tv wor­den uitgezon­den.

Een speciale dag is aanstaande zon­dag de "zon­dag van het Woord van God". Op de web­si­te van het bisdom is het ma­te­ri­aal voor die dag be­schik­baar, dat zeer onlangs in Rome is ge­pu­bli­ceerd en met grote spoed is ver­taald. het is ma­te­ri­aal waar­mee niet alleen in de pa­ro­chies kan wor­den gewerkt maar dat ook door mensen zoals wij in 'lock down' zelf kan wor­den gebruikt, gelezen en overwogen.

Verder heb ik aan­dacht besteed aan het Laudato Si’ -jaar dat nog loopt tot en met mei om de vijfde ver­jaar­dag van de gelijknamige En­cy­cliek te vieren. Veel ac­ti­vi­teiten waren niet moge­lijk, maar som­mi­ge zijn gelukkig wel door­ge­gaan om aan­dacht te geven aan klimaat en milieu en de vragen waar we wat dit betreft voor staan. De En­cy­cliek en wij doen dat niet vanuit een ‘eigen’ kennis over de klimaat­pro­ble­ma­tiek, maar vanuit de grote lijnen van de katho­lie­ke sociale leer.

Paus Fran­cis­cus heeft nu een Sint Jozef-jaar af­ge­kon­digd dat op 8 de­cem­ber is begonnnen en - in zekere zin staat dat in relatie daar­mee - en jaar van het gezin, rond de vijfde ver­jaar­dag van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia. Dat do­cu­ment vraagt met name aan­dacht voor be­ge­lei­ding van ge­zin­nen en voor de nood­zaak van vor­ming tot het opbouwen van een relatie. Hier liggen grote problemen in onze tijd, nu zoveel mensen het voor­beeld hebben moeten missen van een goed en veilig gezin met twee lief­heb­bende ouders. Zij moeten zelf iets gaan doen in hun eigen leven wat ze niet uit eigen erva­ring hebben mee­ge­maakt.

Terug