Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Zeewolde

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 januari 2021 - 198 woorden

Het eerste vormsel van dit jaar vond in de laatste (of de eerste, het is maar hoe je het bekijkt) pa­ro­chie van ons bisdom plaats: Zeewolde.In een mooi ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring - binnen de moge­lijk­he­den van deze corona-tijd - ont­vingen de acht vor­me­lin­gen het sacra­ment van de heilige Geest.

Acht tieners had­den een voor­be­rei­dings­tra­ject gedaan van enkele jaren, begeleid door gast­ou­ders en diaken Paul Leferink. In de kerk waren alleen de ouders aanwe­zig, maar andere vrien­den en fami­lie­le­den kon­den de vie­ring volgen via de live-stream. De avondklok was al meteen voel­baar geweest, want in deze laatste dagen moest de vie­ring ver­plaatst wor­den naar de mid­dag. Gelukkig maar dat ie­der­een in de pandemie in dit soort zaken heel flexibel is gewor­den.

In de vie­ring ston­den we erbij stil wat het is als je wer­ke­lijk inner­lijk vrij bent om te doen wat de Geest je ingeeft en hoe je leven dan waarde krijgt en mooi wordt. Zoals te zien aan de balken van het kruis die omhoog wijzen en naar de mede-mensen, zijn we ge­roe­pen om verbon­den te blijven met God en onze naasten.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen en hun familie. Met hun toestem­ming publi­ceer ik de groeps­foto.

Terug