Arsacal
button
button
button
button


Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Een metgezel voor deze Corona-fase

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021 - 382 woorden

Op 1 februari overhan­digde Leo Fijen me het nieuwe boekje "Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren. Bidden in onzekere tij­den" met over­we­gingen en gebe­den als een hulp en steun in deze - hope­lijk laatste - Corona-fase.

Mooie uitgave

Het is een prach­tige uitgave gewor­den met bijdragen van allerlei auteurs, zoals Anselm Grün, Paul van Geest, Thomas Quar­tier, Frans Cromphout, Manu van Hecke, Paul Verbeek, Katharina Michiels en vele anderen. Twee bis­schop­pen hebben eraan mee­ge­werkt: mgr. Gerard de Korte en ik. Het boek bevat over­we­gingen, gebe­den, gedichten bij de ver­schil­lende momenten van de li­tur­gische tijd tussen Maria Licht­mis (2 februari) en Pink­ste­ren.

Hoop en steun

De inhoud geeft hoop en is tot steun in onzekere tij­den, waarin het voor bijna ie­der­een weleens een­zaam en donker is. We hopen dat - als het boekje uit­ge­beden en - gelezen is, na Pink­ste­ren - er weer meer vrij­heid moge­lijk is en het virus voor een be­lang­rijk deel overwonnen is.

Exemplaren voor de pa­ro­chies

Het concept is verge­lijk­baar met het boekje voor de periode van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis, waar­van meer dan 25.000 exemplaren hun weg hebben gevon­den. Ons bisdom heeft toen aan de versprei­ding mee­ge­daan omdat we het be­lang­rijk vin­den in deze moei­lijke tijd tekens van nabij­heid en enige gees­te­lij­ke steun te bie­den. Ook dit keer zullen we - nu de pandemie nog onder ons is en die de samen­le­ving weer voor nieuwe 'uit­dagingen' stelt - iedere pa­ro­chie tien exemplaren geven voor de leden van het pas­to­raal team en kern-vrij­wil­li­gers of mensen die een steuntje goed kunnen gebruiken, met de moge­lijk­heid om na te be­stel­len, zolang de beperkte voorraad strekt. De ko­men­de dagen wor­den de exemplaren verstuurd of gebracht naar de pa­ro­chies.

Ging er iets fout?

Het is voor het bisdom een flinke opgave om met heel weinig mensen de verzen­ding te ver­zorgen en niemand te vergeten. Als er iets fout is gegaan, als een pa­ro­chie of ge­meen­schap geen boekjes heeft ont­van­gen, wor­den zij gevraagd om zich even te mel­den bij Jerry Keuss op de bisdomcurie (tel. 023-5112600).

Brief van de bis­schop

Bij het boekje is opnieuw een brief van de bis­schop gevoegd, gericht aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en pa­ro­chie­besturen, maar zeker ook goed te lezen door anderen die in de pa­ro­chies vaak hun beste krachten geven om alles zo goed moge­lijk voort­gang te laten vin­den.

Terug