Arsacal
button
button
button
button


Maria, Jozef, Simeon, Hanna: toegewijde mensen

Maria Lichtmis, Opdracht van de Heer - Dag van de religieuzen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021 - 743 woorden
Opdracht van de Heer in de tempel
Opdracht van de Heer in de tempel
zusters van het mensgeworden Woord
zusters van het mensgeworden Woord

Op 2 februari vieren we de Opdracht van de Heer in de tempel. Jezus wordt door de oude Simeon bezongen als het licht der wereld, licht tot ver­lich­ting van de hei­denen. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal wordt dit met kaarsen en een plech­tige intocht her­dacht. Daar mogen slechts der­tig mensen bij zijn, maar alles is te volgen via Ka­the­draal TV. Aan de reli­gi­euzen heb ik bij deze gelegen­heid van deze feest­dag een brief gestuurd. In het Begijnhof is deze hele dag aanbid­ding van het heilig Sacra­ment voor de reli­gi­euzen en om roe­pingen.

2 februari is de dag van het God gewijde leven, waar­on­der het leven wordt verstaan dat wordt aan­ge­no­men en geleid door het afleggen van geloften op de drie evan­ge­lische raden van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid. De bij­zon­dere vie­ring en sa­men­komst van reli­gi­euzen in en bij de ka­the­draal kan van­wege de situatie helaas niet door­gaan.

Hier­on­der is de brief te lezen, die vandaag aan de reli­gi­euzen is verzon­den:

In dank­baar­heid om uw toe­wij­ding

Een brief in tij­den van Corona

Eerwaarde reli­gi­euzen, beste zusters, broe­ders, paters,

Op 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, beter bekend als “Maria Lichtmis”. Tevens vieren we dan de Dag van het God gewijde leven. Het is een dag om de bete­ke­nis van een leven over­een­koms­tig de drie evan­ge­lische raden van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid in het licht te stellen.

Een teken van ver­bon­den­heid

Ik wil daarom met U bij­zon­der verbon­den zijn op deze dag en U allen in mijn gebed gedenken, zeker nu we zulke rare tij­den meemaken van crisis, angst en een­zaam­heid van talrijke mensen, die voor velen van U ook tij­den zijn van rouw om dier­ba­re mede-reli­gi­euzen die gestorven zijn. We gedenken hen in dank­baar­heid om hun toe­wij­ding en inzet voor het Ko­nink­rijk Gods en bid­den voor de zieken.

De vie­ring

De bedoeling was deze dag te vieren in de ka­the­draal met een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring en een bij­een­komst voor de reli­gi­euzen. Helaas is dat door de omstan­dig­he­den van de pandemie niet moge­lijk. De Eucha­ris­tie die ik op deze dag om 9.00 uur in de ka­the­draal zal vieren, kunt U live volgen via Ka­the­draal TV (toe­gan­ke­lijk onder meer via de web­si­te van het bisdom www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl). De vie­ring blijft daarna be­schik­baar, zodat U die ook later die dag via Ka­the­draal TV mee kunt maken. Op dat­zelfde kanaal is het dage­lijks moge­lijk de Eucha­ris­tie te volgen.

De beper­kingen raken het reli­gi­euze leven

Veel kloosters en huizen van reli­gi­euzen in ons land zijn zwaar getroffen door de corona-crisis. Dan gaat het niet alleen om de reli­gi­euzen die ziek zijn (geweest) of overle­den zijn, maar ook om velen die met erns­tige beper­kingen te maken hebben en daardoor weinig toegang hebben tot de sacra­menten. Dat alles raakt U in het hart van uw leven. De kern daar­van is immers uw toe­wij­ding aan God, onze hemelse Vader in navol­ging van Zijn Zoon Jezus Christus, in de kracht van de Geest.

Vertrouwen en overgave

Dat nodigt ons echter tege­lijk uit tot ver­trouwen en overgave, want Hij weet alles en zal uit­ein­delijk alles ten goede lei­den, ook langs de kronkelwegen van dit aardse bestaan. Zo kunnen we hope­lijk de vrede in ons hart bewaren en er voor onze naasten zijn. Vertrouw al uw zorgen en be­proe­vingen toe aan Hem, want Hij draagt zorg voor U, zegt de Schrift (vgl. 1Petr. 5,7). En niet voor niets nodigen de apos­te­len in hun brieven de gelo­vi­gen uit om be­proe­vingen te zien als een deelname aan het lij­den van Jezus (vgl. bijv. 1 Petr. 4, 13). Vandaar de goede chris­te­lijke gewoonte om een intentie te verbin­den aan lij­den dat we onder­gaan.

Vreugde is onze kracht!

Op het feest van Maria Lichtmis lezen we het evan­ge­lie van de Opdracht in de tempel (Lc. 2, 22-40). Twee hoogbe­jaarde mensen - Simeon en Hanna - zien na een leven van toe­wij­ding aan God in geloof en ver­wach­ting, ein­de­lijk hun hoop op de komst van de Messias vervuld. Dat vervult hen met vreugde en dank­baar­heid. Ik wens ook U van harte toe dat U deze tijd van wachten op het einde van de pandemie goed mag doorstaan, in de geest van geloof en toe­wij­ding die U kenmerkt. Dat de vreugde die de Heer U schenkt uw kracht moge zijn!

Graag wil ik U op deze dag - Uw dag - van harte veel zegen toewensen en gees­te­lij­ke kracht en in­spi­ra­tie. Wees verzekerd van mijn gebed voor U en mijn meeleven; met een harte­lijke groet,

 

+Jan Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 

Terug