Arsacal
button
button
button
button


Maria, Jozef, Simeon, Hanna: toegewijde mensen

Maria Lichtmis, Opdracht van de Heer - Dag van de religieuzen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021 - 743 woorden
Opdracht van de Heer in de tempel
Opdracht van de Heer in de tempel
zusters van het mensgeworden Woord
zusters van het mensgeworden Woord

Op 2 februari vieren we de Opdracht van de Heer in de tempel. Jezus wordt door de oude Simeon bezongen als het licht der wereld, licht tot ver­lich­ting van de hei­denen. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal wordt dit met kaarsen en een plech­tige intocht her­dacht. Daar mogen slechts der­tig mensen bij zijn, maar alles is te volgen via Ka­the­draal TV. Aan de reli­gi­euzen heb ik bij deze gelegen­heid van deze feest­dag een brief gestuurd. In het Begijnhof is deze hele dag aanbid­ding van het heilig Sacra­ment voor de reli­gi­euzen en om roe­pingen.

2 februari is de dag van het God gewijde leven, waar­on­der het leven wordt verstaan dat wordt aan­ge­no­men en geleid door het afleggen van geloften op de drie evan­ge­lische raden van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid. De bij­zon­dere vie­ring en sa­men­komst van reli­gi­euzen in en bij de ka­the­draal kan van­wege de situatie helaas niet door­gaan.

Hier­on­der is de brief te lezen, die vandaag aan de reli­gi­euzen is verzon­den:

In dank­baar­heid om uw toe­wij­ding

Een brief in tij­den van Corona

Eerwaarde reli­gi­euzen, beste zusters, broe­ders, paters,

Op 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, beter bekend als “Maria Licht­mis”. Tevens vieren we dan de Dag van het God gewijde leven. Het is een dag om de bete­ke­nis van een leven over­een­koms­tig de drie evan­ge­lische raden van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid in het licht te stellen.

Een teken van ver­bon­den­heid

Ik wil daarom met U bij­zon­der verbon­den zijn op deze dag en U allen in mijn gebed gedenken, zeker nu we zulke rare tij­den meemaken van crisis, angst en een­zaam­heid van talrijke mensen, die voor velen van U ook tij­den zijn van rouw om dier­ba­re mede-reli­gi­euzen die gestorven zijn. We gedenken hen in dank­baar­heid om hun toe­wij­ding en inzet voor het Ko­nink­rijk Gods en bid­den voor de zieken.

De vie­ring

De bedoeling was deze dag te vieren in de ka­the­draal met een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring en een bij­een­komst voor de reli­gi­euzen. Helaas is dat door de omstan­dig­he­den van de pandemie niet moge­lijk. De Eucha­ris­tie die ik op deze dag om 9.00 uur in de ka­the­draal zal vieren, kunt U live volgen via Ka­the­draal TV (toe­gan­ke­lijk onder meer via de web­si­te van het bisdom www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl). De vie­ring blijft daarna be­schik­baar, zodat U die ook later die dag via Ka­the­draal TV mee kunt maken. Op dat­zelfde kanaal is het dage­lijks moge­lijk de Eucha­ris­tie te volgen.

De beper­kingen raken het reli­gi­euze leven

Veel kloosters en huizen van reli­gi­euzen in ons land zijn zwaar getroffen door de corona-crisis. Dan gaat het niet alleen om de reli­gi­euzen die ziek zijn (geweest) of overle­den zijn, maar ook om velen die met erns­tige beper­kingen te maken hebben en daardoor weinig toegang hebben tot de sacra­menten. Dat alles raakt U in het hart van uw leven. De kern daar­van is immers uw toe­wij­ding aan God, onze hemelse Vader in navol­ging van Zijn Zoon Jezus Christus, in de kracht van de Geest.

Vertrouwen en overgave

Dat nodigt ons echter tege­lijk uit tot ver­trouwen en overgave, want Hij weet alles en zal uit­ein­delijk alles ten goede lei­den, ook langs de kronkelwegen van dit aardse bestaan. Zo kunnen we hope­lijk de vrede in ons hart bewaren en er voor onze naasten zijn. Vertrouw al uw zorgen en be­proe­vingen toe aan Hem, want Hij draagt zorg voor U, zegt de Schrift (vgl. 1Petr. 5,7). En niet voor niets nodigen de apos­te­len in hun brieven de gelo­vi­gen uit om be­proe­vingen te zien als een deelname aan het lij­den van Jezus (vgl. bijv. 1 Petr. 4, 13). Vandaar de goede chris­te­lijke gewoonte om een intentie te verbin­den aan lij­den dat we onder­gaan.

Vreugde is onze kracht!

Op het feest van Maria Licht­mis lezen we het evan­ge­lie van de Opdracht in de tempel (Lc. 2, 22-40). Twee hoogbe­jaarde mensen - Simeon en Hanna - zien na een leven van toe­wij­ding aan God in geloof en ver­wach­ting, ein­de­lijk hun hoop op de komst van de Messias vervuld. Dat vervult hen met vreugde en dank­baar­heid. Ik wens ook U van harte toe dat U deze tijd van wachten op het einde van de pandemie goed mag doorstaan, in de geest van geloof en toe­wij­ding die U kenmerkt. Dat de vreugde die de Heer U schenkt uw kracht moge zijn!

Graag wil ik U op deze dag - Uw dag - van harte veel zegen toewensen en gees­te­lij­ke kracht en in­spi­ra­tie. Wees verzekerd van mijn gebed voor U en mijn meeleven; met een harte­lijke groet,

 

+Jan Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 

Terug