Arsacal
button
button
button
button


Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021 - 542 woorden
H. Hildegardis
H. Hildegardis
Bij een viering met de Armeense christenen
Bij een viering met de Armeense christenen
Johannes van Avila
Johannes van Avila

Op dins­dag 2 februari is door de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome bekend gemaakt dat vijf heiligen wor­den bijge­schre­ven op de algemene Romeinse kalen­der en dus in het Romeins Missaal terecht zullen komen. Het zijn: Gregorius van Narek, Johannes van Avila, Hildegard van Bingen en Maria en Lazarus, vrien­den van de Heer.

Op de pagina van de Vati­caanse web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Discipline van de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst zijn de decreten en de li­tur­gische teksten te vin­den.

Gregorius van Narek

De heilige Gregorius van Narek (950-1005) wordt in het nieuwe gebed dat aan hem in het Romeins Missaal zal wor­den gewijd "leer­mees­ter en sieraad" of "roem" (decus) van het Armeense volk genoemd. Hij was een monnik met een grote liefde voor de maagd Maria en een groot mysticus, van wie ver­schil­lende werken bekend zijn, onder meer het boek van de Klaagzangen. In bij­een­komsten, geor­ga­ni­seerd vanuit de Apos­to­lisch Armeense Kerk, hebben ver­schil­lende gees­te­lij­ken van de Armeense en andere kerken en ook ikzelf daaruit voor­ge­dragen. De in­schrij­ving getuigt van de zeer hechte band die de Rooms katho­lie­ke Kerk heeft met de Armeense kerk. De heilige, die enkele jaren gele­den (2015) tot kerk­le­raar is uit­ge­roe­pen door paus Fran­cis­cus en van wie een groot beeld in de Vati­caanse tuinen is opgericht, heeft geleefd op een moment dat er al sprake was van een ver­wij­de­ring tussen de Apos­to­lische Stoel van Rome en de Armeense kerk. Dat maakt dit gebeuren nog meer bij­zon­der. Het komt bovendien op een moment dat voor het Armeense volk moei­lijk is, in ver­band met het feit dat tra­di­tio­neel chris­te­lijk-Armeense gebie­den zijn veroverd en veel chris­te­lijk erf­goed zwaar te lij­den heeft. Deze stap is als het ware een steun in de rug voor het Armeense volk. Gregorius van Narek krijgt een vrije ge­dach­te­nis en zal op 27 februari wor­den gevierd.

Maria en Lazarus

Aan de verplichte ge­dach­te­nis van de heilige Martha (29 juli) zijn ook Maria en Lazarus toe­ge­voegd, die de Heer hebben ont­van­gen. Het decreet geeft aan dat dit niet los staat van verkegen inzicht over de iden­ti­teit van de de drie Maria's die wor­den genoemd: de zondares, Maria Magdalena en de zuster van Martha. In het Romeins Martyrologium wer­den Maria en Lazarus al naast Martha genoemd en in ver­schil­lende lan­den wor­den ze al samen gevierd.

Hildegard van Bingen

Dat Hildegard van Bingen (1098-1179) op de algemene kalen­der wordt geplaatst (vrije ge­dach­te­nis, 17 sep­tem­ber) mag geen verras­sing heten. Abdis, theologe, mystica, dichteres, thuis in de natuur­we­ten­schap­pen, oog voor de natuur en de wer­king van krui­den en in de muziek, riep zij op tot boete en beke­ring, weerlegde de dwalingen van haar tijd en was raadgeefster voor vorsten en pausen. Zij is een prach­tig voor­beeld van een ont­wik­kelde, veelzij­dige vrouw met een enorme gelo­vi­ge en maat­schap­pe­lijke impact en voor velen een in­spi­re­rend rol­mo­del op de weg naar hei­lig­heid. In Rotter­dam is een kerk aan haar gewijd.

Johannes van Avila

Johannes van Avila heeft van 1500-1569 geleefd en is in de buurt van Cordoba in Zuid Spanje gestorven. Hij trok overal rond om te preken en in contact te tre­den met de mensen en was een groot promotor van de besluiten van het concilie van Trente. Hij werd op een gegeven moment zelf ten onrechte van ketterij ver­dacht en heeft moe­dig ver­ho­ren en ge­van­ge­nisstraf doorstaan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug