Arsacal
button
button
button
button


Priesterraad en Diocesane pastorale Raad digitaal bijeen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2021 - 306 woorden

Woens­dag 3 februari kwamen de Pries­ter­raad en de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad (DPR) bijeen. De pries­ter­raad ver­ga­derde ’s mid­dags, de DPR was ’s avonds bijeen. Tenminste: van­wege de situatie bleven we op afstand, maar waren we wel verbon­den via Teams.

Pries­ter­raad

In de pries­ter­raad kwamen de actuele kwesties aan de orde waar­on­der de verdui­de­lij­king over de Vrouwe van alle Volkeren en het over­lij­den van onder meer past. André Goedhart, pater Gerard Wilkens en pater Haye van der Meer. Uit­ge­breid ston­den we stil bij de gevolgen van de Covid pandemie voor het pa­ro­chie­le­ven en de moge­lijk­he­den die de situatie pas­to­raal biedt.

Veel pa­ro­chies zijn met een live-stream be­gon­nen. Over de vie­ring van Aswoens­dag, de Chrisma­mis en het Paastriduum zullen nog in­for­ma­ties volgen; alles hangt af van de ont­wik­ke­lingen in de pandemie. De pries­ter­raad heeft ook het recht kan­di­da­ten voor te dragen voor het bestuur en raad van toe­zicht van het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men en dat is voor twee vacatures aan de orde. Over de moge­lijk­he­den werd van gedachten gewisseld.

Gelei­de­lijk zullen we ook de invulling van de speer­pun­ten bespreken die ik in de brief bij mijn aantre­den heb ge­for­mu­leerd. In deze ver­ga­de­ring ston­den we vooral stil bij het eerste punt dat het Samen kerk zijn betreft.

Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad

Ook de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad besprak een deel van de speer­pun­ten uit de genoemde brief. Daar­naast was er aan­dacht voor de vraag waar het bisdom en de pa­ro­chies aan­dacht voor zou­den moeten hebben na afloop van de corona-pandemie. Hieruit kwamen ver­schil­lende sug­ges­ties naar voren die eerst in de staf van het bisdsom nader be­spro­ken zullen wor­den. Tenslotte stond de Raad stil bij The Mis­sio­na­ry School en het aan­slui­ten van de projecten die door de deel­ne­mers wor­den ont­wor­pen bij de pa­ro­chie waar zij die gaan toepassen. De Raad boog zich erover hoe dit soepel(er) zou kunnen verlopen.

Terug