Arsacal
button
button
button
button


Wapenschild op bisschopszetel geplaatst

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2021 - 204 woorden
Wapenschild op bisschopszetel geplaatst
naast het wapenschild de bisdompatronen: Willibrord en Bonifatius
naast het wapenschild de bisdompatronen: Willibrord en Bonifatius
Wapenschild op bisschopszetel geplaatst

Vrij­dag­mor­gen 5 februari is het nieuwe wapenschild en de wapen­spreuk op de bis­schops­ze­tel (ca­the­dra) geplaatst.

Lastig

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad omdat alleen een kleine afbeel­ding be­schik­baar was en het las­tig was die op het juiste formaat met de goede ver­hou­dingen te krijgen, maar het is gelukt. Ir. Hendrik Duijts van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek was deze ochtend naar de ka­the­draal geko­men om het schild en de wapen­spreuk aan te brengen. Naast hem de heer Anton Demmers die een be­lang­rijk deel van de zorgen voor het gebouw onder meer van de heer Hendrik Duijts heeft over­ge­no­men.
Harte­lijk dank aan beide heren!

Patronen

Naast het wapenschild staan de beide patroon­hei­ligen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: de heiligen Wil­li­brord en Boni­fa­tius, grote mis­sio­na­rissen van onze streken. De spreuk eron­der luidt, in vertaling: Doe maar wat Hij u zeggen zal, de woor­den van Maria bij de bruiloft van Kana, tevens de laatst over­ge­le­verde woor­den van Maria.

Ieder bisdom heeft een offi­cië­le bis­schops­ze­tel in de bis­schops­kerk (ka­the­draal), symbool van de bis­schop als leraar en her­der van het bisdom, omdat vroe­ger zittend werd on­der­we­zen wat we ook Jezus in het evan­ge­lie zien doen (zoals we bij­voor­beeld nu nog bij een hoog­le­raar spreken van een "leer­stoel").

Terug