Arsacal
button
button
button
button


Pastorale Regel van Gregorius de Grote vertaald

'Lock down' goed benut door Seminarie Rolduc

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 februari 2021 - 234 woorden
Pastorale Regel van Gregorius de Grote vertaald

Vrij­dag 5 februari werd de ‘pas­to­rale regel’ van paus Gregorius de Grote in Neder­landse vertaling ge­pre­sen­teerd. Docenten van het groot­semi­narie Rolduc hebben daar de afgelopen twee jaar aan gewerkt.

De regula pas­to­ralis

De meer dan 1400 jaar oude tekst van de grote kerk­va­der is nog verrassend actueel en een gees­te­lij­ke leef­regel voor pries­ters en bis­schop­pen. Gedeelten eruit wor­den ook in het Getij­den­ge­bed gelezen, zodat de pries­ters er bij het bid­den van hun brevier al wel kennis van hebben geno­men. Maar dan gaat het na­tuur­lijk maar om een klein deel van deze tekst, die talrijke richt­lij­nen en aanspo­ringen geeft voor het beleven en uit­oefe­nen van het gees­te­lijk, her­der­lijk ambt. De be­lang­rijk­ste delen van het boek gaan over de gees­te­lij­ke eigen­schappen die een her­der zich eigen moet trachten te maken (deel II) en raad­ge­vingen voor de pas­to­rale omgang met mensen (ie­der­een aan­spo­ren op een wijze die aan de persoon is aan­ge­past, deel III).

Studia Rodensia

De vertaling is gemaakt door semi­na­rierector dr. Lambert Hendriks en spi­ri­tu­aal dr. Bernard Hegge. Hegge en kerge­schie­de­nis docent mgr. dr. Paul Hamans hebben inlei­dingen ge­schre­ven: Hegge over de pas­to­rale regel als boek van pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit, Hamans over de his­to­rische context waarin dit werk is ontstaan. Rector Hendriks geeft een korte verantwoor­ding van enkele ver­taal-principes.

Waar verkrijg­baar?

Het boek is uitge­ge­ven in de serie Studia Rodensia en voor € 24,50 te ver­krij­gen bij het semi­na­rie Rolduc, 045-5466.888; info@rolduc.nl

Van harte aan­be­vo­len!

Terug