Arsacal
button
button
button
button


Tiltenberg in de sneeuw

zetel Bonifatiusinstituut en bisdomcurie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2021 - 311 woorden

Helaas zijn er maar weinig mensen die dit kunnen zien, maar De Tilten­berg ligt er prach­tig bij in de sneeuw. Onze bisdom­me­de­werkers werken zoveel moge­lijk thuis en ook het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut houdt de colleges digi­taal. Bij het zien van deze foto's groeit er mis­schien wel een stil verlangen, maar helaas, Corona is nog niet ver­trok­ken...

Bisdomcurie

Op de Tilten­berg zijn nu alleen de mensen aanwe­zig die hun werk niet thuis kunnen doen: het se­cre­ta­riaat moet bemensd blijven en bepaalde diensten kunen alleen fysiek aanwe­zig wor­den gedaan. Maar in het alge­meen werkt ie­der­een thuis en komt op De Tilten­berg om daar even bij te werken wat daar moet wor­den gedaan. Zelf ben ik er een aantal keren per week om do­cu­menten te tekenen en de post die daar aan­komt te behan­de­len en dan gebruik ik de maal­tijd samen met mgr. Punt en vica­ris Bruggink die daar bei­den woo­nach­tig zijn.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

De colleges van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut dat op de Tilten­berg is gehuisvest, wor­den digi­taal gegeven en op zich gaat dat wel goed - ik heb college gegeven voor Mario­lo­gie en eer­der voor ker­ke­lijke do­cu­menten - maar we missen allemaal het onderling contact en de ge­za­men­lijke gebedstij­den. Nu we het fysiek samen-zijn moeten missen, ervaren we des te meer wat een mooie leer- en geloofs­ge­meen­schap het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is met mensen afkoms­tig uit ons hele bisdom en (ver) daar­bui­ten die in deel­tijd (vooral op zater­da­gen) theo­lo­gie stu­de­ren en daarin de gra­den van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit kunnen behalen of ook een beperkter vorm van de studie doen!

Wat is het mooi!

De Tilten­berg is momenteel een plaatje: in de zon, ondergedom­peld in de sneeuw, met het duinbos erbij dat al even­zeer prach­tige sneeuwplaatjes biedt. Bij­zon­der! Het gebouw in Vo­ge­len­zang (ge­meen­te Bloe­men­daal) ligt op de grens van ons bisdom en van de provincie, een klein stukje van het terrein is zelfs al bisdom Rotter­dam!

Terug