Arsacal
button
button
button
button


Gods knipoogjes...

Leven met ups en downs - Hoe kun je het dragen?

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 21 februari 2021 - 1277 woorden
Gods knipoogjes...
(foto: René van der Poll)
Gods knipoogjes...
(foto: René van der Poll)
Gods knipoogjes...

Deze zon­dag was de TV-mis vanuit de ka­the­draal in Haar­lem, ook wel ‘koepel­kathe­draal’ genoemd. Tevoren werd het geloofs­ge­sprek uitgezon­den dat Leo Fijen met me had gehou­den.

Repe­ti­tie

Om 8.15 uur moesten we allemaal present zijn voor een repe­ti­tie, maar de mensen van de KRO waren er al om een uur of zes in de morgen, nadat zater­dag de ver­lich­ting en apparatuur al was geplaatst. Dank aan de cantores van het ka­the­drale koor, onder lei­ding van Sanne Nieuwen­huij­sen, titulair organist Ton van Eck, lector en acolieten, de technici, het camera­team van de KRO en allen die deze uitzen­ding hebben moge­lijk gemaakt en dat iedere zon­dag zo voor­tref­fe­lijk doen.

Vastenaktie

In het gebed hebben we ook gedacht aan het wel­slagen van de Vastenaktie voor de mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den. Ik hoop dat velen die weer willen steunen.

Myanmar

Ook denken we in ons gebed aan de bevol­king van Myanmar, nu het leger daar de macht heeft gegrepen en chris­te­nen het er erg moei­lijk hebben, nadat de moslims (Rohingya) al ver­dre­ven zijn. De ka­the­draal van Yangon in Myanmar, waar kar­di­naal Bo de aarts­bis­schop is, werd gebouwd door dezelfde architect als onze ka­the­draal en is daar dui­de­lijk op geïnspireerd. Pa­ro­chi­anen van de ka­the­draal wezen me daarop. Het is een reden te meer om te bid­den voor de moei­lijke stiuatie waar de bevol­king en heel speciaal de katho­lie­ke kerk zich daar bevindt.

De Eucha­ris­tie­vie­ring is nog te zien op Haar­lem gemist? Start met kijken op NPO Start

Het geloofs­ge­sprek Mgr. Jan Hendriks gemist? Start met kijken op NPO Start

De teksten van ope­nings­woord en preek en voor­bede kunt U hier­on­der nalezen.

Openings­woord

Harte­lijk welkom, U hier in de ka­the­draal
en allen die met ons verbon­den bent.
We zijn de vas­ten­tijd be­gon­nen,
offi­cieel: de veer­tig­da­gen­tijd.
In de ko­men­de weken, tot Pasen,
zijn we uit­ge­no­digd
om tot be­zin­ning te komen,
tot beke­ring en levens­ver­nieu­wing.
Stilte en inkeer helpen daarbij
en er bestaat voor deze tijd een goed recept:
vasten, bid­den en aalmoezen geven,
dat zijn giften voor armen,
verstotenen, ver­volg­den, lijden­den.
Kijk omhoog, kijk naar je naaste,
kijk weg van jezelf, kom los van je “ik”.
Laten we ons bekeren,
onze schuld belij­den
om deze Eucha­ris­tie
goed te kunnen vieren.

 

Preek (Homilie)

Als het niet zo lekker loopt...

Ach, het over­komt ons allemaal.
Soms loopt het leven niet zo lekker;
mis­schien is dat juist zo in deze Corona-tijd.
Veel mensen voelen zich wat depressief.
Zo zijn er ups en downs in ons leven.
Maar af en toe heeft God ons ook
een knipoogje gegeven,
een tekentje of teken
dat Hij toch wel voor ons zorgt.
En zo is het altijd geweest,
het leven is een mengeling
van vreugde en be­proe­vingen
en tekens van Gods liefde.
Kun je die zien?

Zondvloed

Stel je bij­voor­beeld voor
wat er na de zondvloed gebeurde,
waarover de eerste lezing ons heeft verhaald:
Noach en zijn zonen kwamen uit de ark
toen die enorme over­stro­ming weer voorbij was
en ze zagen een prach­tige regenboog,
teken - zo sprak God - van mijn verbond
met heel de aarde.
Een knipoogje van God
voor Noach en zijn zonen
na een moei­lijke tijd.
Als wij eens een regenboog zien,
mogen we daar aan denken:
God is er ook voor mij,
hemel en aarde zijn verbon­den!

Ver­bon­den­heid voelen

Nee, we zijn niet alleen,
de wereld is geen af­ge­slo­ten wer­ke­lijk­heid,
er is een lijntje naar God,
een regenboog tussen hemel en aarde,
die sterker wordt en mooier
als wij ons tot God richten.

Het is een grote genade
als we God’s knipoogjes herkennen
en blij kunnen zijn
om wat God ons geeft,
want daarna zal er ook wel weer
een tijd van be­proe­vingen komen;
het leven gaat nu eenmaal
op en neer met toppen en dalen.

Van een mooie erva­ring naar de woes­tijn

Meteen nadat Jezus gedoopt was in de Jordaan
- een mooie erva­ring was dat, de hemel ging open -,
dreef de Geest Hem naar de woes­tijn.
Jezus bracht veer­tig dagen door
in dat kale en eenzame oord
en werd daar beproefd door de Satan.
Allemaal niet zo gezellig...
Zo bereidde Jezus zich voor op Zijn zen­ding;
meteen hierna ging Hij preken,
leer­lin­gen roepen en mensen genezen.

Veer­tig jaren

Dat herinnert ons aan de veer­tig jaren
die het Joodse volk had door­ge­bracht in de woes­tijn,
toen ze op weg waren naar het beloofde land.
Die veer­tig jaren waren een soort testfase geweest
nadat het volk door de Heer en door Mozes
was bevrijd uit Egypte.
De Heer had ervoor gezorgd
dat ze veilig en droogvoets
door de Rode zee had­den kunnen gaan.
Dat was een prach­tige belevenis geweest,
een fan­tas­tische erva­ring, on­ver­ge­te­lijk.
Maar meteen daarna kwamen de Joden dus
in de woes­tijn terecht
en begon er een lange tijd
van afzien, van be­proe­ving en verlei­ding,
voordat ze het beloofde land kon­den binnen­gaan.

Hoe kun je het dragen...?

Zo gaat het steeds weer, ook met ons:
goede tij­den en slechte tij­den
be­proe­vingen en mooie erva­ringen
wisselen elkaar af.
De goede tij­den geven ons kracht
en helpen om de slechte tij­den te dragen,
opgewassen te zijn
tegen de be­proe­vingen en verlei­dingen
die dan op ons af komen.
En de moei­lijke tij­den
die wij met Gods hulp
weten te dragen
en op te dragen,
maken ons inner­lijk sterk.
Als God het U geeft
om een offer te kunnen brengen,
zult U het moei­lijke dat komt
beter kunnen dragen,
met kracht en geloof.
We komen door moei­lijk­he­den heen
doordat we die opdragen voor een intentie
en doordat we het beloofde land voor ogen hou­den,
dat is de mooie toe­komst
die God voor ieder van ons heeft weg­ge­legd.

De woes­tijn in...

We zijn de veer­tig­da­gen­tijd be­gon­nen,
de vas­ten­tijd.
Het uit­zicht is prach­tig:
we zijn op weg naar Pasen,
feest van de ver­rij­ze­nis,
de opstan­ding van Jezus,
van nieuw leven, toe­komst en geluk.
Maar nu zijn we spi­ri­tu­eel
de woes­tijn binnen gegaan
en de geest daar­van is
dat we ons­zelf iets opleggen
van vasten en ont­hou­ding,
dat we ons iets ontzeggen,
om los te komen
van de behoeften van dat
almaar vragende “ik”,
ons openen voor anderen
en extra tijd geven
aan gebed en zorg voor armen.
Vasten en iets over hebben voor je naaste
zijn offertjes
waardoor we zelf ook sterker wor­den,
beter bestand tegen moei­lijk­he­den.

Het offer van Jezus

Jezus Christus is ons daarin voor­ge­gaan;
Hij heeft vrijwillig een groot offer gebracht,
het offer van Zijn leven,
uit liefde voor ons;
ook dat her­denken we:
de veer­tig­da­gen­tijd
gaat gelei­de­lijk over
in de passie­tijd,
we denken aan de liefde
die ligt in het offer van Jezus.

Ik wens U allen
een goede en gezegende vas­ten­tijd toe!

 

GEBED VAN DE GELOVIGEN (Voor­bede)


B. Laten we bid­den om Gods zegen in deze veer­tig­da­gen­tijd

1. Laten we bid­den om zegen voor paus Fran­cis­cus en alle her­ders van de kerk; dat zij wegen zullen vin­den om mensen in deze Corona-tijd nabij te zijn. Laat ons bid­den.

2. We willen bid­den voor alle jon­ge­ren die het moei­lijk hebben in deze Corona-tijd omdat hun leven zo ingrijpend is veran­derd en zoveel weg­ge­vallen is; dat zij moed mogen hou­den en geloof, hoop en liefde zullen vin­den als kracht­bron, die hen helpt om de offers te kunnen brengen. Laat ons bid­den.

3. En bid­den we voor alle mensen die lij­den, veraf en dichtbij. Dat zij hun verdriet mogen kunnen dragen en opdragen, verenigd met Jezus, die door lij­den en dood is gegaan. Laat ons bid­den


4. Bidden we dat velen de projecten van de Vas­ten­ac­tie zullen gedenken die steun bie­den aan mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den; Laat ons bid­den

5. Paus Fran­cis­cus roept ons op om geloof, hoop en liefde te vernieuwen in deze vas­ten­tijd. Laten we bid­den dat die vernieu­wing ook in ons eigen hart mag plaats vin­den. En bid­den we voor alle intenties die ons zijn aan­be­vo­len.

B. God onze Vader, zegen ons in deze veer­tig­da­gen­tijd en help ons om gees­te­lijk vernieuwd te wor­den door Uw liefde en door het lij­den, sterven en verrijzen van Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer.
A. Amen

Terug