Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de slachtoffers van Corona

Heilige Mis in de kathedraal en geloofsbelijdenis diakenkandidaat

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021 - 987 woorden

Op vrij­dag 12 maart is de heilige mis gevierd voor de Corona-slacht­of­fers in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. De Mis is nog te volgen op Katheraal TV (link hiernaast). Hier­on­der de gebe­den die voor de over­le­de­nen en in ver­band met de pandemie wer­den gedaan. Aan het einde van de Mis werd het noveen­ge­bed ter ere van O.L. Vrouw ter Nood gebe­den.

De Viering en ge­loofs­be­lij­de­nis na afloop

Bij de vie­ring con­ce­le­breer­den de ple­baan van de ka­the­draal, vica­ris-generaal mgr. dr. Bart Putter en bis­schop­pe­lijk vica­ris en proost van het kapit­tel, drs. Gerard Bruggink. De diaken van de ka­the­draal, ing. Philip Weijers BscR assis­teerde.Wim Zurlohe diende de Mis als acoliet, hij zal op tweede Paas­dag diaken wor­den gewijd. Na de Mis heeft hij de Ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw afgelegd bij het Sacra­mentsaltaar (zie foto). Dat is de laatste offi­cië­le stap op weg naar de diaken­wij­ding.

Keten van gebed

Zoals in een voor­gaand bericht is toe­ge­licht, wordt deze Mis voor de Corona-slacht­of­fers in alle bis­dom­men van ons land gece­le­breerd door de plaat­se­lijke bis­schop. Tot Pasen is steeds een ander Europees land aan de beurt, zodat er een keten van Missen en gebe­den ont­staat tot Pasen, Hoog­feest van de ver­rij­ze­nis, feest van nieuw leven en de toe­komst die de Heer ons geven zal...

 

GEBED VAN DE GELOVIGEN voor de slacht­of­fers van Corona

 

In ver­bon­den­heid met de andere Neder­landse bis­schop­pen op deze dag van gebed voor de Corona-slacht­of­fers, in vereni­ging ook met alle bis­schop­pen van Europa die in deze tijd tot Pasen voor de slacht­of­fers bid­den, richten wij onze smeek­beden tot de Heer

Gebed voor de slacht­of­fers in ons bisdom

1. We bid­den voor alle mensen in ons bisdom die slacht­of­fer zijn gewor­den van de Corona-pandemie en die helaas door dit virus zijn gestorven. Wij denken aan degenen die we hebben gekend, aan fami­lie­le­den, vrien­den en kennissen die ons in de pandemie ont­val­len zijn. We denken ook aan pries­ters, diakens, zusters, vrij­wil­li­gers en allen die zich voor de kerk in ons bisdom hebben ingezet en in de pandemie gestorven zijn. Dat de Heer hen allen moge opnemen in Zijn hemels rijk, dat zij nu voor altijd in vrede bij God mogen zijn. Laat ons bid­den.

Gebed voor de slacht­of­fers elders in ons land en in de wereld

2. Laten we ook bid­den voor alle andere slacht­of­fers van dit virus, in ons land, in Europa, in de wereld. We willen daarbij ook denken aan mensen die ziek waren door het virus maar geen goede medische zorg kon­den krijgen. Dat de Heer hen allen in Zijn vrede zal laten wonen, laat ons bid­den.

Gebed voor de nabe­staan­den

3. We willen stil­staan in ons gebed bij alle nabe­staan­den, bij hen die dier­ba­ren moesten missen. Velen van hen hebben hun dier­ba­re over­le­de­nen niet het waar­dig afscheid kunnen geven dat zij voor hen had­den gewenst: uit­vaar­ten von­den plaats in beperkte kring. Vele nabe­staan­den hebben zelf niet goed afscheid kunnen nemen. We willen aan hen denken en we bid­den om troost, kracht en nieuwe moed voor hen allen. Dat God in Zijn goed­heid hun nabij zal zijn in hun verdriet. Laat ons bid­den.

Gebed voor voor allen in de pandemie

4. Laten we ook bid­den voor allen die zich in deze Corona-tijd bij­zon­der inzetten voor hun mede­mensen door aan­dacht en zorg te geven, door mooie acties en op welke wijze dan ook. En we denken aan wie in de zorg en de verple­ging werk­zaam zijn, aan bur­ger­lijke over­he­den en wie hen adviseren; ook willen we in ons gebed de mensen niet vergeten die door de pandemie getroffen zijn in hun normale leven, in hun werk, hun bedrijf. We bid­den voor allen die door het virus direct of indirect getroffen zijn. Laat ons bid­den

 

In een moment van stilte denken we aan alle Corona-slacht­of­fer, we noemen in ons hart degenen die we hebben gekend

B: het Corona-gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

 

Noveen­ge­bed

om bescher­ming tegen het corona­vi­rus

 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven

en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u

en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig

weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,

geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,

geef ons overgave aan de wil van de Vader

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

 

 

 


Terug