Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie dekenaat Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 januari 2013 - 159 woorden
Opening receptie dekenaat amsterdam
Opening receptie dekenaat amsterdam

Dins­dag 8 januari werd in de Mozes en Aaron aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam de nieuw­jaars­re­cep­tie van het dekenaat Am­ster­dam gehou­den, engiszins gehin­derd door een brand waardoor een toegangsweg en par­keer­ga­ra­ge was af­ge­slo­ten. Toch was er een flinke belang­stel­ling.

De coördinator mevrouw drs. Dea P. Broersen (foto) leidde het pro­gram­ma en heette allen welkom. Deken Ambro Bakker sma gaf in een goed ver­zorgde toe­spraak een over­zicht over het afgelopen jaar, waarbij hij aan­dacht besteeedde aan de ver­schil­lende ge­meen­schappen in het dekenaat: pa­ro­chies, mi­gran­ten­ge­meen­schappen, de Open Deur die helaas moest wor­den gesloten, enzo­voorts. Er gebeurde dan veel meer in zo'n jaar dan je eigen­lijk spon­taan zou denken...

De mid­dag werd opgesluisterd door een prach­tige zang­groep die lie­de­ren uit de musical "Fran­cis­cus, troubadour van God" zong, qua tekst en uit­voe­ring zeker een aanra­der! De zang maakte deel uit van een soort gebeds­dienst, zodat het jaar op gepaste wijze werd be­gon­nen met de bede om Gods zegen over alle pas­to­rale ac­ti­vi­teiten.

Terug