Arsacal
button
button
button
button


God houdt van zondaars

Zozeer heeft God de wereld lief...

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 14 maart 2021 - 1286 woorden
prentje van de pauskeuze
prentje van de pauskeuze

Zondag 14 maart hebben we in de ka­the­draal bij­zon­der voor paus Fran­cis­cus gebe­den, die de dag ervoor de achtste ver­jaar­dag van zijn paus­keuze her­dacht.Ik was er toen bij op het Sint Pieters­plein, een bij­zon­dere her­in­ne­ring... Verder ston­den we in gebed stil bij de aanstaande verkie­zingen, waarover de Neder­landse bis­schop­pen afgelopen week een brief hebben ge­schre­ven. In de preek ston­den we stil bij de biecht en de liefde van God: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad...”.

De brief van de Neder­landse Bis­schop­pen is hier te lezen:

In een voor­bede wer­den be­lang­rijke thema's uit de brief samen­ge­vat.

Ook ston­den we stil bij de Corona-slacht­of­fers voor wie afgelopen vrij­dag een speciale gebeds­dag was.

 

God houdt van zon­daars

Trinidad

Ooit was ik op bezoek in Trinidad,
een eiland in de Cari­bische zee.
We waren te gast in een abdij,
nog gesticht door Neder­landse monniken.
Op een dag maakten we met een glassbottom-boat
een tochtje langs de kust.
Door de glazen bodem van de boot
kon je de prach­tigste vissen
en andere zeedieren zien,
zo hel­der was het water.
Het was mooier dan het mooiste aquarium.
Aan de Noord­zeekust
zou dat zeker anders zijn.
Aller­eerst omdat het water er troebel is
en ook omdat er niet zulke mooie vissen zijn.

Een beetje troebel?

Het leven van ons mensen is als zo’n zee,
bij som­mi­gen troebel, ondoorzich­tig,
bij anderen hel­der en transparant,
soms wat van allebei,
maar bij wie alles transparant en hel­der is,
zie je meer van iemands leven,
diens daden en intenties;
ge­woon­lijk zijn de mooiste dingen te zien
bij wie meer open en doorzich­tig is.

Prudent

Na­tuur­lijk hoeven we niet alles
aan ie­der­een te laten zien;
velen hebben gordijnen,
een scherm of een strip op het raam
om de woon­ka­mer af te schermen
tegen nieuws­gie­rige blikken
en we ver­tellen niet aan ie­der­een
over onze ge­zond­heid of onze finan­ciën,
of de problemen met de kin­de­ren,
om maar iets te noemen.
Dat we niet alles
aan ie­der­een ver­tellen,
betekent nog niet
dat we iets te ver­bergen hebben.
Want na­tuur­lijk moeten we pru­dent afwegen
of het goed is iemand erover te ver­tellen.
Maar dan gaat het er niet om iets te ver­bergen,
maar eer­der er om
mensen, een situatie te be­scher­men.

“Wie de waar­heid doet”, zegt het evan­ge­lie,
“gaat naar het licht”.

Stiekem

Iemand die stiekem uit een grote pot
die aan een ander toebehoorde
elke keer een lekkere marsreep nam,
vond op een gegeven dag een briefje:
“God ziet jou, lelijke dief”.
De dader draaide het briefje om
en schreef op de achter­kant:
“Maar Hij houdt zijn mond”.

Heb je iets te ver­bergen?
En dan bedoel ik:
fun­da­men­teel te ver­bergen,
iets wat is weg­ge­stopt
en waarover je niet praat,
wat je niet goed onder ogen ziet,
wat je rich­ting een dubbel-leven leidt?

In het reine komen

Het is waar: God ziet het
en Hij houdt Zijn mond,
maar tege­lijk is het waar
dat als we iets te ver­bergen hebben,
iets niet open en eer­lijk was,
het water steeds troebeler wordt
als we geen hel­der­heid scheppen.
Wat heb je te ver­bergen?
De ene leugen roept de andere op,
als we met het kwade in ons leven
niet in het reine komen
komt er steeds meer duisternis;
als we ver­keerd han­de­len
en niet op onze schre­den terug keren,
raken we onze hel­der­heid, de tran­spa­ran­tie kwijt
en daar­mee de schoon­heid van ons leven.

Het mooie plaatje

De verlei­ding is extra groot in onze tijd
om het water maar troebel te laten,
zodat je dat negatieve niet ziet,
want de druk om perfect te zijn
is vaak groot
en daar­mee ook de druk
om alles wat niet in het mooie plaatje past,
te verdonkeremanen.
Bovendien is het altijd moei­lijker
je min-punten naar voren te brengen,
dan te praten over de successen.

Breuken en barsten

Daarom staat ons chris­te­lijk, katho­liek geloof
zo vol­ko­men haaks
op de trend van onze samen­le­ving.
Want je hoeft niet perfect te zijn,
je hoeft geen mooi plaatje voor te spiegelen;
God houdt juist van de zon­daars,
voor hen is Hij naar de aarde geko­men,
voor hen heeft Hij zich op het kruis geofferd.
“Zozeer heeft God de wereld lief gehad”,
het is het evan­ge­lie van deze dag.

Onze maat­schap­pij wil vaak alleen
het mooie plaatje zien, die buiten­kant,
alles fijn, alles goed, mooi en stralend,
maar het leven van mensen is niet zo:
zo goed als ie­der­een
kent breuken en barsten
en als je echt
met iemand in gesprek zult komen,
zul je de kleine kanten en de worsteling zien.

Sacra­ment van ver­zoe­ning

Vroe­ger beste­den de pries­ters in de vasten
een groot deel van hun tijd
aan het horen van de biecht,
het sacra­ment van de ver­zoe­ning;
dat is helaas min­der gewor­den,
al zie je steeds meer mensen
die draad van de biecht oppakken
en daar komt dan gelukkig dikwijls
ook een stukje gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding bij;
het uit­spre­ken van zaken
die vaak nooit tegen iemand zijn gezegd,
beschermd door het geheim van de biecht,
brengt alles aan het licht
mét het liefde­volle ant­woord van God
in de absolutie, de vrij­spraak van zon­den,
die vrede geeft, rein­heid en zuiver­heid;
het troebele water wordt hel­der
en je kunt met vreugde
weer de mooie vissen zien
die in je leven rondzwemmen.

Zuiver water, mooie vissen

Nee, wij gaan niet
voor die stralende, perfecte, succes­volle mens,
die bestaat trouwens niet;
maar we gaan
voor die mens met deuken en barsten;
dat is een echte mens
en voor die mens zijn de woor­den ge­spro­ken
die we vandaag in het evan­ge­lie hoor­den:
“Al wie in Jezus gelooft,
zal niet verloren gaan,
maar eeuwig leven hebben”;
bemin niet de duisternis,
ga naar het licht,
transparant, hel­der, eer­lijk,
zuiver water, mooie vissen,
niets te ver­bergen voor God,
die ons onein­dig liefheeft,
die alles heeft gegeven
om ons gelukkig te maken,
hier al en nu en bovenal later.
Dat is de ware vreugde!

 

Gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede)

B. Laten we bid­den tot God onze Heer, die ons onein­dig liefheeft.

Voor paus Fran­cis­cus, bij de ver­jaar­dag van de paus­keuze

1. Laten we bid­den voor paus Fran­cis­cus, die gis­te­ren de achtste ver­jaar­dag van zijn paus­keuze her­dacht; dat de Heer hem moge sterken, dat het licht van de heilige Geest hem zal verlichten en be­ge­lei­den en dat het bezoek aan Irak dat hij maan­dag heeft af­ge­slo­ten goede vruchten zal dragen voor de chris­te­nen daar en voor de vrede en de broe­der­schap onder alle mensen. Laat ons bid­den.

Voor de Corona-slacht­of­fers

2. Afgelopen vrij­dag is in onze ka­the­draal een speciale Eucha­ris­tie gevierd voor de slacht­of­fers van het Corona-virus, in vereni­ging met alle Neder­landse bis­schop­pen. Laten we ook vandaag bid­den om de vrede en eeuwige rust voor wie zijn gestorven en om kracht en zegen voor allen die lij­den onder de hui­dige situatie. Laat ons bid­den.

Gebed voor de verkie­zingen

3. Laten we in aan­slui­ting bij de brief van de Neder­landse bis­schop­pen bid­den voor het wel­slagen van de tweede kamer verkie­zingen, dat die verkie­zingen mede mogen lei­den tot een samen­le­ving waar zorg is voor elkaar, respect voor de onaantast­baar­heid van het men­se­lijk leven van de conceptie tot de na­tuur­lijke dood, tot een samen­le­ving waarin mensen open staan voor mede­mensen, ook die anders zijn, voor de kwets­ba­ren in onze samen­le­ving, voor vluch­te­lingen en mi­gran­ten en tot een goede zorg is voor de ver­be­te­ring van milieu en klimaat. Laat ons bid­den

Om te kunnen wan­de­len in het licht...

4. Laten we bid­den ook bid­den om mensen die willen wan­de­len in het licht; dat we met een eer­lijk en open geweten voor God mogen kunnen staan, wetend dat we steeds ook weer ver­ge­ving nodig hebben. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed:

Hemelse vader, u kent ons hart, U weet wat er in ons leeft; geef ons de genade om alles in open­heid en eenvoud bij U te brengen, zodat Uw barm­har­tige liefde erover kan stralen en wij kunnen leven in Uw licht dat alles verlicht. Door Christus onze Heer.

Terug