Arsacal
button
button
button
button


Donatus op bezoek

verzekeraar van kerken

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 maart 2021 - 273 woorden
Met de heren Van der Voorn (l.) en Eigenhuis (r.)
Met de heren Van der Voorn (l.) en Eigenhuis (r.)

Vrij­dag 26 maart waren de beide directiele­den Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis van verzeke­raar Donatus op kennis­ma­kings­be­zoek. Donatus is de verzeke­rings­maat­schap­pij waar veruit de meeste kerken bij verzekerd zijn, waar­on­der de beide kerken in ons bisdom die in de laatste jaren voor een groot deel zijn afgebrand.

Limmen

De H. Cornelius­kerk in Limmen is al weer helemaal her­steld en voorlopig in gebruik geno­men. Zo gauw de pandemie voorbij is wordt die opnieuw geconsa­creerd. Het re­sul­taat is erg fraai gewor­den, de kerk staat er weer als nieuw bij en van de bij de kerk betrokken vrij­wil­li­gers heb ik veel po­si­tie­ve gelui­den gehoord over de proactieve be­trok­ken­heid van Donatus.

Boven­kerk

Intussen is een zo moge­lijk nog forser traject be­gon­nen met het herstel van de H. Urbanus­kerk te Boven­kerk, die afgelopen zater­dag nog bij "Roderick zoekt licht" op TV te bewon­de­ren was met bij­zon­dere aan­dacht voor de inzet van alle vrij­wil­li­gers en de verkoop van de speciale en heer­lijke Urbanus-chocolade. Roderick heeft zich in het pro­gram­ma nog als verkoper van de chocolade ingezet.

Hoogmade

Ook in Hoogmade was recent een katho­lie­ke kerk aan brand ten offer gevallen, maar die staat in het bisdom Rotter­dam.

Brand kan plaats­vin­den door werk­zaam­he­den van bedrijven aan de kerk of door een onoor­deel­kun­dige inzet van een vrij­wil­li­ger of door nog andere oor­zaken; daarom is het goed de preventie­maat­re­ge­len te handhaven en werk­zaam­he­den die risico­vol kunnen zijn, door gecer­ti­fi­ceerde bedrijven te laten uit­voeren.

Donatus verzekert veel kerken, ook gebouwen die aan de ere­dienst ont­trok­ken zijn. Het is een "On­der­lin­ge", dus zon­der winstoogmerk en met een bij­zon­dere be­trok­ken­heid vanuit de kerken die in de Raad van Com­mis­sa­rissen en de Ledenraad ver­te­gen­woor­digd zijn.

Terug