Arsacal
button
button
button
button


Geanimeerde nieuwjaarsreceptie

van de drukte naar de stilte...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 januari 2013 - 230 woorden
uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie (maar u bent nu te laat...)
uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie (maar u bent nu te laat...)

Op vrij­dag 11 januari werd de nieuw­jaars­re­cep­tie gehou­den in het Haar­lemse Bis­schops­huis. Ook dit jaar was dit weer een zeer geanimeerd gebeuren, vele hon­der­den (tegen de 500) geno­dig­den vanuit het militair or­di­na­ri­aat en de besturen van in­stel­lingen en pa­ro­chies van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waren aanwe­zig om de bis­schop­pen een goed en gezegend nieuw­jaar te wensen en vooral: elkaar te ont­moe­ten in een gezellige en ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje.

Dit jaar mocht ik die nieuw­jaarswensen mede in ont­vangst nemen. In die paar uur trokken alle vreugdes, zorgen en aan­dachts­pun­ten van het bisdom aan ons voorbij. Na­tuur­lijk, we hopen dat dit jaar een goed jaar zal wor­den, dat veel problemen wor­den opgelost en zorgen vermin­derd en vooral: dat de prach­tige bood­schap van het evan­ge­lie en van onze Kerk meer gaat leven in de harten van de mensen. Maar er zal aan het einde van dit jaar toch nog wel iets te wensen over­blij­ven...

Van de drukte naar de stilte: De dio­ce­sane bis­schop, die vrij­dag tevens zijn ver­jaar­dag vierde, heeft vanaf deze week - na een kort familie­be­zoek - een lan­gere be­zin­nings/retraite­pe­rio­de in een kluis in een groot woestij­nach­tig gebied van de broe­ders van Charles de Foucauld. Het is een wens die de Bis­schop al jaren koestert. Wij wensen hem daarvoor alle zegen en bid­den dat hij gees­te­lijk ge­sterkt mag terug keren. Vanaf 1 maart zal de Bis­schop weer aanwe­zig zijn.

Terug