Arsacal
button
button
button
button


Kerkelijk spreken over (homo-)seksualiteit

Interview in Katholiek Nieuwsblad

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 april 2021 - 226 woorden

Vrij­dag 16 april verscheen het Katho­liek Nieuws­blad met een gesprek dat ik met Eric Holthues had voor de krant naar aan­lei­ding van het onlangs ver­sche­nen ant­woord van de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer over het inzegenen van homo­re­la­ties. Anton de Wit deed ver­slag.

Groeien

Kern­woord van het gesprek is be­ge­lei­ding, samen­ge­vat in de kop van het artikel: “De weg die je gaat, is be­lang­rijker dan de plaats waar je staat”. Dat vraagt van een pries­ter dat hij in het contact met (homo­sek­su­ele) mensen zich erop richt mensen te helpen te groeien in de navol­ging van Christus. Ieder die verlangt Christus meer na te volgen, verdient steun en bemoe­diging.

Niet ge­mak­ke­lijk

De katho­lie­ke leer over de bele­ving van seksua­li­teit is dui­de­lijk en die is niet ge­mak­ke­lijk, want seksua­li­teit is een zwak punt voor de meeste mensen en kuis­heid is niet direct een kern­waar­de van onze heden­daag­se cultuur. Dat laat zien hoe­zeer we af­han­ke­lijk zijn van Gods genade. De katho­lie­ke leer komt ook tot uiting in het ontkennende ant­woord dat de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer onlangs gaf op de vraag of de Kerk homo­re­la­ties kan zegenen.

Inter­view

Na­tuur­lijk is daar­mee niet alles gezegd. In het gesprek op pp. 4 en 5 van het Katho­liek Nieuws­blad wordt inge­gaan op ver­schil­lende aspecten, al is met zo'n inter­view na­tuur­lijk nog lang niet alles gezegd.

De krant is verkrijg­baar/abon­ne­menten via info@kn.nl

Terug