Arsacal
button
button
button
button


Benoeming mgr. dr. J.W.M. Liesen tot bisschop van Breda

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011 - 200 woorden
Benoeming mgr. dr. J.W.M. Liesen tot bisschop van Breda

Vandaag heeft de Heilige Stoel de benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI bekendgemaakt van mgr. dr. Johannes W.M. Liesen tot bis­schop van Breda. Mgr. Liesen volgt mgr. Van den Hende op, die eer­der dit jaar werd benoemd tot bis­schop van Rotter­dam.

Mgr. Liesen is in 1984 pries­ter gewijd, gepro­mo­veerd tot doctor in de Bijbel­we­ten­schap­pen aan het Biblicum in Rome en sinds sep­tem­ber 2010 hulp­bis­schop van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is verheugd met de benoe­ming van mgr. Liesen. De Neder­landse bis­schop­pen fe­li­ci­te­ren hem van harte met deze benoe­ming. De voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie, mgr. dr. W.J. Eijk, kijkt uit naar een ver­dere voort­zet­ting van de hui­dige goede samen­wer­king. “Mgr. Liesen is sinds een jaar lid van de con­fe­ren­tie. Wij hebben hem in dit jaar leren kennen als een toegewijde en sympathieke collega die met veel be­trok­ken­heid zijn taken vervuld. Hij levert een be­lang­rijke bijdrage op ondermeer het gebied van de beleids­sec­tor Li­tur­gie, waar­van hij sinds kort bis­schop-referent is. Wij zijn ervan overtuigd dat mgr. Liesen zijn dienst­werk voor de Heer en zijn Kerk op een vrucht­ba­re wijze zal voort­zet­ten in het bisdom van Breda”.

Mgr. Liesen zal de zetel van Breda in bezit nemen op 28 januari 2012.

Terug