Arsacal
button
button
button
button


Vragen staat vrij

Archibald van Wieringen en Bart Koet over vragen stellen als methode

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 april 2021 - 404 woorden
De auteurs overhandigen hun boek
De auteurs overhandigen hun boek
Vragen staat  vrij

Maan­dag 19 april brachte prof. dr. Archibald van Wie­rin­gen en prof. dr. Bart Koet me een bezoek en gaven hun nieuwe bij Berne Media ver­sche­nen boek "Vragen staat vrij". Om maar met een vraag te beginnen: Wat is dit voor een boek?

Filo­so­fie

Dit boek bena­dert het thema van "vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijs­heids­tra­di­ties" zoals de onderti­tel aangeeft. Vragen stellen speelt na­tuur­lijk een be­lang­rijke rol in de filo­so­fie. Velen kennen de methode van Socrates. Waar een vraag leeft kan een ant­woord vrucht­baar zijn, als er geen vraag leeft, komt een ant­woord veelal niet goed aan. Ver­won­de­ring en dus vragen stellen staat aan de basis van filo­so­fie. Rudi te Velde gaat daar op in.

Bijbel

Ook in het Oude en Nieuwe Testa­ment spelen vragen een be­lang­rijke rol. Archibald van Wie­rin­gen belicht een voor­beeld uit het Oude Testa­ment: het lied van de wijn­gaard bij Jesaja; Bart Koet gaat in op het Nieuwe Testa­ment waar Jezus door middel van ver­schil­lende soorten vragen zijn gespreks­part­ners aan het denken zet.

Joodse traditie en chris­te­lijke denkers

In de Joodse traditie is van­zelf­spre­kend de vraag naar het bij­zon­dere van de sei­der­avond op Pesach heel bekend: Waarom is deze nacht anders dan alle andere? Paul van Geest staat stil bij het vragen stellen in de Confessiones van Au­gus­ti­nus, Arnold Smeets doet het zelfde voor de dialogen van Gregorius de Grote. Ook de werken van Thomas en veel scholastici zijn in de vraag-ant­woord vorm ge­schre­ven en ignatius van Loyola laat ons aan het begin van de medi­ta­tie "vragen wat ik verlang". Matthieu Wagemaker, Peter Jonkers, Roshnee Osse­waarde-Lowtoo gaan op ver­schil­lende modernere dekers in en Frank Bosman (game) en Natascha Kienstra (pedagogie) zoeken het helemaal in het heden. Moulay Abdallah Ghzili gaat in op het vragen stellen in de Koran.

Boekge­ge­vens

Na­tuur­lijk doe ik met dit korte over­zicht onrecht aan de weidse rijk­heid van het boek, in feite komt het erop neer dat de lezer wordt mee­ge­no­men door heel de men­se­lijke ge­schie­de­nis om vanuit allerlei invals­hoeken en tradities te zien hoe be­lang­rijk het stellen van vragen is... Van harte aan­be­vo­len!

Prof. dr. Archibald L.H.M. van Wie­rin­gen is pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, prof. dr. Bart. J. Koet is diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Beiden zijn hoog­le­raar aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Van harte wens ik hen proficiat met deze publi­ca­tie!

Het boek waar­van zij de redactie voer­den is ver­sche­nen bij Berne Media en kost € 24,95, 318 pp.

Terug