Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Martin de Groot overleden

Een leven voor het bisdom van Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021 - 639 woorden
Mgr. De Groot bij zijn afscheid als Vicaris-generaal
Mgr. De Groot bij zijn afscheid als Vicaris-generaal
Mgr. Martin de Groot overleden
Bij het afscheid als Officiaal, links zijn opvolger, kan. dr. A. vd. Hout
Bij het afscheid als Officiaal, links zijn opvolger, kan. dr. A. vd. Hout

Op dins­dag 20 april overleed na een kort ziek­bed mgr. drs. Martin de Groot, oud-vica­ris-generaal en oud-officiaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In 1964 werd hij benoemd tot se­cre­ta­ris van het bisdom, dat luidde een leven in van vijf­tig jaar dienst­baar­heid aan "de Haar­lemse kerk", zoals hij zelf graag zei. En tot op heden heeft mgr. De Groot nog enkele taken voor het bisdom vervuld.

Levensloop

Mgr. De Groot werd op 3 sep­tem­ber 1933 in Am­ster­dam geboren. Na zijn pries­ter­wij­ding werd mgr. De Groot kape­laan in Castricum, maar een jaar later kreeg hij al de benoe­ming om canoniek recht te gaan stu­de­ren in Rome. Na het behalen van het licentiaat werd hij se­cre­ta­ris van het bisdom en later ook kanselier en officiaal van de ker­ke­lijke recht­bank. Onder bis­schop Zwart­kruis werd hij bis­schop­pe­lijk vica­ris, lid van het ka­the­draal kapit­tel en van het consultoren­col­lege. In 1998 werd hij vica­ris-generaal en maakte hij deel uit van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den, ambten die hij naast het offi­cia­laat tot zijn emeritaat in sep­tem­ber 2013 heeft vervuld.

Overige ac­ti­vi­teiten

Daar­naast was hij bis­schop­pe­lijk adviseur voor de KRO en lid van het verantwoor­dingsor­gaan van het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men en was hij betrokken bij talrijke raden- com­mis­sies, advies- en beheers­stich­tingen.

Daar­naast was hij als assis­te­rend pries­ter actief in de St. Jozef­kerk in Haar­lem.

Zijn vele ver­diensten wer­den geëerd door zijn benoe­ming tot ere­ka­pelaan van Zijne Hei­lig­heid de paus in 1985 en de benoe­ming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau in 2005. Op 1 de­cem­ber 2017 werd hij benoemd tot ere-kanun­nik van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Na zijn emeritaat bleef mgr. Martin de Groot nog actief als promotor iusititiae van de Haar­lemse recht­bank en als rechter in de Interdio­ce­sane Straf­recht­bank van eerste instantie.

Ten gunste van de chorale kerk­mu­ziek in de Ka­the­draal, de basiliek van St. Nicolaas en de St. Joseph­kerk stichtte mgr. De Groot het muziek­fonds mgr. Martin de Groot. Het zijn de drie kerken waar hij een bij­zon­dere band mee had (zijn groot­va­der was bij de bouw van de St. Nicolaas­basi­liek betrokken).

Over­lij­den

De laatste tijd had mgr. De Groot long­pro­ble­men gekregen die kort na Pasen leidde tot een zie­ken­huisopname. Daar werd uit­ein­delijk longkanker ge­con­sta­teerd, die echter niet meer behandel­baar was. Enkele dagen voor zijn dood bezocht ik hem daar. Hij had toen net die dag het bericht gekregen dat de aandoe­ning niet behandel­baar was, maar ik trof hem heel rus­tig en dank­baar voor zijn leven als pries­ter en overge­ge­ven. Met dank­baar­heid keek hij op zijn leven terug, dank­baar voor wat hij als pries­ter en in de vele functies die hij vervuld had, mocht betekenen. Hij was zich zeer goed bewust dat het einde van zijn aardse leven nabij was, maar hij zag het terecht als een mooie vol­tooi­ing.

Persoon

Mgr. Martin De Groot heeft een lang leven gewijd aan het bestuur van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij heeft dat met grote toe­wij­ding gedaan, enigszins ge­re­ser­veerd, nauw­keurig, rus­tig, vrien­de­lijk, ook in woelige tijd. Hij had de stukken altijd goed bestu­deerd.

Rechter­hand van bis­schop­pen

Mgr. De Groot was in Rome tij­dens het tweede Vati­caans concilie, heeft veel bis­schop­pen mee­ge­maakt en nauw samen­ge­werkt met mgr. Van Dode­waard, die hij zelf dood had aan­ge­trof­fen, met mgr. Zwart­kruis, mgr. Bomers en mgr. Punt. Met de pas overle­den Joop Lansdaal werkte hij nauw samen. Ook ik heb nog een aantal jaren met hem mogen samen­wer­ken.

Dank!

We zijn hem uitermate dank­baar voor al deze jaren van trouwe en kun­dige inzet voor ons bisdom!

Moge de Heer hem nu de eeuwige rust en vrede geven!

Uitvaart

De uit­vaart zal woens­dag 28 april plaats­vin­den in de ka­the­draal, maar die kan nog maar door een beperkt aantal (100) personen wor­den bijgewoond van­wege de Corona-maat­regelen. Het is de eerste dag dat er enige verrui­ming is, maar ook met dit verruimde aantal zal de plech­tig­heid alleen door geno­dig­den kunnen wor­den bijgewoond in de ka­the­drale basiliek zelf. Echter, ie­der­een zal dit afscheid kunnen volgen via Ka­the­draal TV.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug