Arsacal
button
button
button
button


Internationaal Vormsel in de Onze Lieve Vrouwekerk

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 mei 2021 - 304 woorden
Internationaal Vormsel in de Onze Lieve Vrouwekerk
hoofdaltaar van de Onze Lieve Vrouwekerk
hoofdaltaar van de Onze Lieve Vrouwekerk

Op tweede Pinkster­dag vierde ik ’s morgens "Maria moe­der van de Kerk" in de ka­the­draal. De vie­ring is nog te volgen op Ka­the­draal TV. In de mid­dag was het heilig vormsel in de Onze Lieve Vrouwe­kerk in Am­ster­dam. Dat was een inter­na­tio­naal gebeuren!

De vor­me­lin­gen van rector Rafael Ojeda, die de kanun­nik peni­tentia­ris (een biecht­va­der met bij­zon­dere bevoegd­he­den) is van ons ka­the­draal kapit­tel, kwamen inder­daad uit allerlei ver­schil­lende lan­den. In de gauwig­heid hoorde ik behalve Neder­land, Zuid Afrika voorbij komen, Spanje, Kroatië, Polen, Italië en andere Engels­ta­lige lan­den! Helaas was één van de vor­me­lin­gen in aanra­king geweest met iemand die met Covid besmet was en die moest dus in qua­ran­tai­ne en kon helaas er niet bij zijn. Een ander was opge­hou­den in Italië omdat de uit­slag van de corona-test nog niet be­schik­baar was. Een dag later had zij alsnog het vliegtuig kunnen nemen en zij kwam kort na het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring, recht­streeks van Schiphol, binnenrennen! Ja, het is nog steeds Corona-tijd... maar hope­lijk komt er nu spoe­dig ver­an­de­ring in.

De Eucha­ris­tie­vie­ring was groten­deels in het Neder­lands, met een Engelse lezing en enkele Engelse intenties bij het Gebed van de Gelo­vi­gen en met Gre­go­ri­aanse zang en orgelspel door - het blijft inter­na­tio­naal - een Griekse organist!

De vor­me­lin­gen heb ik bij­zon­der gevraagd om niet hun eigen emoties en verlangens de hoofdrol te laten spelen - dat behoort tot wat on­mid­del­lijk en spon­taan in ons opkomt - maar te reflec­te­ren, het stil te maken en te luis­te­ren naar de zachte stem van de heilige Geest die ons de weg wijst van de navol­ging van Jezus Christus.

Van harte wens ik alle vor­me­lin­gen Gods zegen toe en die lei­ding van de heilige Geest in heel hun ver­dere leven!

Op YouTube is een uit­ge­brei­der foto­ver­slag te vin­den van de vie­ring.

Terug