Arsacal
button
button
button
button


Beverwijk: opening tentoonstelling Moeder Teresa

Aan het einde van een gezinsviering

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 mei 2021 - 248 woorden

Op de zon­dag van de heilige Drie-een­heid, 30 mei, was ik in de St. Agatha­kerk in Beverwijk. Daar heb ik samen met pastoor Kaleab en diaken Jaider de Eucha­ris­tie­vie­ring gedaan voor ge­zin­nen en kin­de­ren en de ten­toon­stel­ling over leven en werk van de heilige Moeder Teresa geopend.

Kerk open

De kerk is tot 27 juni van woens­dag tot zon­dag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend voor gebed en de bezichti­ging van de ten­toon­stel­ling. Dat is na­tuur­lijk gelijk een mooie gelegen­heid om de fraaie koepel­kerk te bewon­de­ren.

Eigen Wijs

Het kin­der­koor Eigen Wijs zong in de vie­ring en de kin­de­ren deden actief mee en lazen lezingen, intenties van schuldbelij­denis, voor­beden en redenen tot dank­baar­heid en een slot­woord. De vie­ring was volgens het Di­rec­to­rium voor de Missen met kin­de­ren.

Moeder Teresa

In de preek heb ik stil gestaan bij het leven van Moeder Teresa die in Calcutta geraakt werd door het lij­den van de aren en besloot zich voor de armsten der armen in te gaan zetten. Twee zusters van haar Con­gre­ga­tie waren bij de vie­ring aanwe­zig. Tijdens mijn studie­tijd in Rome ben ik ver­schil­lende keren in contact geko­men met deze klein, frêle vrouw, die uiterst taai en krach­tig bleek.

Daar­naast ston­den we stil bij de bete­ke­nis van dit feest van de heilige Drie-een­heid: één God in drie personen, een geheim dat ons ver te boven gaat en dat ons mag laten beseffen dat God altijd groter is...

Na afloop was er nog tijd om de pa­ro­chi­anen buiten te ont­moe­ten.

Terug