Arsacal
button
button
button
button


De Missionaire kerk: Een kerk met een missie!

Impulsdag geloofsopbouw in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 januari 2013 - 276 woorden
De Missionaire kerk: Een kerk met een missie!

Zater­dag 19 januari mocht ik een deel van de impuls­dag Geloofsop­bouw meemaken in Heiloo, geor­ga­ni­seerd door de gelijknamige dienst van ons bisdom. Uit allerlei pa­ro­chies van ons bisdom waren mensen geko­men, zo'n 75 bij elkaar, die zich met geloofsop­bouw bezig hou­den.

De nieuwe editie van de map Hands on werd ge­pre­sen­teerd: dit is een werk­boek dat een heel goede hulp gebleken is voor het opzetten van en inhoud geven aan bij­een­komsten met jon­ge­ren. De centrale spreekster was mw. Baronesse Hilde Kieboom, van Sant’ Egidio in Antwerpen (de verhef­fing in de adelstand heeft zij van de Belgische koning gekregen als dank voor al het werk van haar­zelf en Sant’ Egidio voor armen, hulp­be­hoe­ven­den, ouderen, bui­ten­lan­ders enzo­voorts).

Ook in Am­ster­dam is sinds enige tijd een mooie afdeling van dit ooit in Rome be­gon­nen ini­tia­tief.
Na haar in­spi­re­rende inlei­ding en de aanbie­ding van Hands on! werd een gebeds­vie­ring ehou­den met enkele mooie ge­tui­ge­nissen en was het tijd voor de lunch.

Het mid­dag­pro­gramma bestond uit een viertal work­shops geleid door Marius van der Knaap ("Waar draait het om in het katho­lie­ke geloof? In 6 dui­de­lijke stappen), Chris 't Mannetje ("Met de genade mee­werken: aan­kno­pings­pun­ten voor catechese in een missio­naire situatie), Stefan en Lisette van Aken ("Hoe kan een pa­ro­chie missio­nair zijn t.a.v. ge­zin­nen?") en Matthijs Jansen ("Hoe kan een pa­ro­chie-regio missio­nair zijn t.a.v. jon­ge­ren?").

De inlei­ders waren allen mede­wer­kers van de dio­ce­sane dienst Geloofsop­bouw, behalve drs. Chr. 't Mannetje die catecheet is en docent prak­tische theo­lo­gie aan de Fontys Hoge­school.

Ik hoop altijd dat zo veel moge­lijk mensen aan deze dagen deel­ne­men: ze geven nieuwe in­spi­ra­tie om met nieuwe energie en nieuwe ideeën voluit aan de slag te gaan!!

Terug