Arsacal
button
button
button
button


Twee seminaristen kregen 'admissio' als priesterkandidaat

Sacramentsdag in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 juni 2021 - 468 woorden

In het semi­na­rie werd don­der­dag 3 juni traditie­ge­trouw Sacra­ments­dag gevierd 'op de eigen­lijke dag'. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring kregen twee se­mi­na­risten, Stefan Doss en Eric Venneker, de 'admissio', de offi­cië­le opname onder de diaken- en pries­ter­kan­di­da­ten.

De plech­tig­heid vond om 17.30 uur plaats in de grote bede­vaart­ka­pel van het dio­ce­saan Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, die 'corona-vol' was met pries­ters, fami­lie­le­den en mensen die met de kan­di­da­ten verbon­den zijn.

Admissio

De 'admissio' is de stap die sinds 1972 is geko­men op de plaats van de tonsuur, waar­mee ee se­mi­na­rist vroe­ger 'clericus' werd. Dat wordt hij te­gen­woor­dig bij de diaken­wij­ding, maar nog steeds is de 'admissio' een eerste be­lang­rijke bevesti­ging op de weg naar het pries­ter­schap (of het dia­ko­naat): de lei­ding van het semi­na­rie en de bis­schop geven te kennen dat zij in de se­mi­na­rist een goede kan­di­daat zien en moe­digen hem op deze wijze aan om ver­der te groeien en zich te ont­wik­ke­len om Christus als pries­ter (of diaken) te­gen­woor­dig te stellen. Tege­lijk geeft de kan­di­daat ermee aan dat hij gegroeid is in zijn roe­ping en het voor­ne­men heeft zich aan Christus en de Kerk toe te wij­den. De Bis­schop zegent hen en bidt voor hen om die zegen over hun ver­dere weg naar de wij­ding. De beide kan­di­da­ten van deze avond waren pries­ter­stu­denten.

Homilie

In de preek (homilie) stond ik stil bij bete­ke­nis van Sacra­ments­dag en de Admissio en de pries­ter als Eucha­ris­ti­sche mens: naar het voor­beeld van Jezus Christus zelf, dat gevierd en te­gen­woor­dig gesteld wordt in de Eucha­ris­tie, is de pries­ter iemand die 'zich uitlevert', 'un homme mangé', zoals een Franse auteur schreef. Daarbij heb ik het voor­beeld van de pastoor van Ars aan­ge­haald, die ervan hield in de stilte te zijn, te bid­den, meer con­tem­pla­tief was en die de lange tochten die hij te voet moest maken om buurt­pas­toors te ver­vangen, aange­naam vond, terwijl hij de benauwenis van de biecht­stoel - gedurende vaak zes­tien uren van zijn dag - eigen­lijk wilde ontvluchten, wat hij feite­lijk inder­daad weleens heeft gedaan. Toch lag daar het cha­risma van de pastoor van Ars en was dat de plaats waar de Heer hem vroeg en dat voelde de pastoor zelf ook wel weer aan...

Pro­ces­sie

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd het heilig Sacra­ment uit­ge­steld en een pro­ces­sie gehou­den over het bede­vaarts­ter­rein. Bij het aan de vijver gelegen rustaltaar en na afloop in de bede­vaart­ka­pel werd de zegen met het heilig Sacra­ment gegeven.

Bij de foto

Op de foto staan de beide se­mi­na­risten naast de bis­schop; Stefan Doss komt oor­spron­ke­lijk uit India, Eric Venneker uit Sint Pancras in ons bisdom; beide zijn se­mi­na­risten in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie. De rectoren lic. Luc Georges en drs. lic. Jeroen de Wit staan links op de foto, evenals studieprefect dr. José Manuel Tercero Simòn.

 

 

Terug