Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de Paus

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 10 juni 2021 - 260 woorden
Op bezoek bij de Paus
(foto: L'Osservatore Romano)
Op bezoek bij de Paus
(foto: L'Osservatore Romano)

Deze week was ik twee dagen in Rome voor bespre­kingen over de toepas­sing van de nieuwe Vati­caanse regels voor theo­lo­gische oplei­dingen van semi­na­ries die met een uni­ver­si­teit zijn verbon­den. Dat geldt voor de semi­na­ries van het bisdom Roermond (Rolduc) en van ons bisdom (Wil­li­brord­semi­narie, Heiloo). We had­den ook het geluk paus Fran­cis­cus te kunnen ont­moe­ten.

Van­wege de bespre­kingen over de oplei­dingen waren rector dr. Lambert Hendriks van Rolduc en dr. José Manuel Tercero Simòn mee­ge­ko­men.

De bespre­kingen waren gepland op woens­dag­och­tend en daarom zou­den we niet de weke­lijkse au­diën­tie hebben kunnen meemaken. Maar onze situatie werd met veel begrip tegemoet getre­den en we kregen de gelegen­heid om voor­af­gaand aan de au­diën­tie in het Damasushof van het Vati­caan paus Fran­cis­cus te ont­moe­ten, die de tijd voor ons nam. Rector Lambert Hendriks had gelegen­heid zijn vertaling van de Patorale regel van paus Gregorius de Grote aan de paus aan te bie­den. Dr. José Manuel Tercero Simòn kon ver­tellen over zijn missio­naire aanwe­zig­heid in Neder­land op een vraag en opmer­king van de paus over de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

Toen daarna de au­diën­tie begon zijn we - via een weg die ons gewezen werd - weggeslopen zodat we op tijd kon­den beginnen aan de bespre­king onder lei­ding van Aarts­bis­schop Zani van de Con­gre­ga­tie voor de katho­lie­ke Opvoe­ding (voor onder­wijsin­sti­tu­ten).

Later had­den we ook nog gelegen­heid om de pries­ter van ons bisdom dr. Antoine Bodar te ont­moe­ten en de Neder­landse prelaat mgr. Karel Kasteel die vele jaren in de Romeinse Curie werk­zaam is geweest.

Terug