Arsacal
button
button
button
button


Eindelijk weer 'fysiek' bijeen!

Priesterraad, Diocesane pastorale raad en dekensvergadering

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 juli 2021 - 424 woorden
Priesterraad bijeen in Almere
Priesterraad bijeen in Almere
Rondleiding door de nieuwe kerk
Rondleiding door de nieuwe kerk

Woens­dag 30 juni kwam de pries­ter­raad bijeen voor ver­ga­de­ring, dit keer in Almere. Die avond ver­ga­derde de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad in het bis­schops­huis, don­der­dag­mid­dag - na de Staf­ver­ga­de­ring - kwamen de dekens daar bijeen. Het was goed ie­der­een na lange tijd weer ont­moe­ten. Waarover spraken zij?

Almere

De pries­ter­raad vond plaats in Almere. Aan het begin van de ver­ga­de­ring wer­den de nieuwe Sint Boni­fa­tius­kerk en de bij­ruim­tes bekeken. De mooie, lichte en tege­lijk sacrale nieuwe kerk oogstte ieders bewon­dering. Na­tuur­lijk zijn er nog de nodige opleve­rings­pro­ble­men, maar dat hoort erbij en we hopen dat die spoe­dig kunnen wor­den opgelost.

DPR

Die avond kwam de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad bijeen in de grote zaal van het bis­schops­huis, voor het eerst fysiek sinds an­der­half jaar. Daar wer­den ook afspraken gemaakt voor het ver­volg na het aflopen van de hui­dige termijnen van de zittende leden.

Dekens

De dekens waren op die­zelfde plaats bijeen op don­der­dag 1 juli. De dekens hebben bericht over hun de­ke­na­ten, er werd in­for­ma­tie gegeven vanuit het bisdom en er werd over de gemeen­schap­pe­lijke pas­to­rale zaken ge­spro­ken.

Corona-tijd

In de drie organen kwam de situatie in de pa­ro­chies naar voren, na de moei­lijke corona-tijd. De erva­ring was dat de mensen nu gelei­de­lijk wel terug­ko­men, dat veel doopsels wor­den in­ge­haald (van al wat oudere babies) en dat er op ver­schil­lende plaatsen de nodige toe­tre­dingen tot de katho­lie­ke kerk zijn van vol­was­se­nen. Dat beeld was niet nega­tief. Hope­lijk dat er nu geen vierde golf komt die roet in het eten strooit.

Fusies

Een ander thema was de fusie van pa­ro­chies met alle voor­de­len en nadelen die daaraan verbon­den zijn; deze processen vragen veel tijd, inzet en stress van de pries­ters, die vaak liever met andere zaken bezig zijn. Toch is het jammer als daardoor niet aan een meer levende ge­meen­schap kan wrden gebouwd in een nwat groter ver­band.

Synodali­teit

Ook de aan­ge­kon­digde Bis­schop­pen­synode over synodali­teit stond op de agenda's. Zoals de paus heeft gevraagd zal de synodale consul­ta­tie in ons bisdom wor­den geopend op 17 ok­to­ber met een heilige Mis in de ka­the­draal. Behalve een consul­ta­tie in de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad, Dekens­ver­ga­de­ring en Pries­ter­raad, is het idee dat in elk dekenaat gelegen­heid kan wor­den gebo­den om aan de consul­ta­tie mee te doen. Deze loopt (maar dat is inclusief het traject in de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring) tot april volgend jaar. Het streven is dat rond het begin van februari van het komend jaar de consul­ta­tie in het eigen bisdom zal zijn afgelopen, waarbij een slot­bij­een­komst is voor­zien. We wachten intussen nog op de vragen aan de hand waar­van die consul­ta­tie plaats zal vin­den.

Terug