Arsacal
button
button
button
button


Retraite temidden van het wassende water

Foyer de Charité in Thorn aan de Maas

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juli 2021 - 553 woorden
Pater Wilkens (overleden 20 januari 2021)
Pater Wilkens (overleden 20 januari 2021)
de brug in het water...
de brug in het water...
ondergelopen
ondergelopen

De afgelopen week was ik op retraite in de Foyer de Charité, juist toen de waters­nood in Limburg (en in Duits­land en België) begon. En de Foyer ligt maar een tweehon­der meter (schat ik) van de Maas.... Het was trouwens toch al een gedenk­waar­dige retraite, omdat oor­spron­ke­lijk pater Gerard Wilkens S.J. die zou lei­den. Maar die overleed afgelopen januari aan Corona...

Pries­ter­re­traite

Het was de jaar­lijkse pries­ter­re­traite in stilte die pater Wilkens ook dit jaar weer zou geven en die gelukkig weer moge­lijk was, zij het met een beperkt aantal deel­ne­mers. Ook overigens wer­den de Corona-maat­regelen goed toegepast.

Gees­te­lij­ke Oefe­ningen

In pater Ward Biemans s.J. werd een prima op­vol­ger gevon­den. Hij is woo­nach­tig in het huis van de Jezuïeten bij de Krijt­berg (H. Fran­cis­cus Xaverius) aan de Singel in Am­ster­dam, spi­ri­tu­aal aan het Wil­li­brord­semi­narie van ons bisdom, docent moraal­theo­lo­gie aan het Sint Boni­fa­tius-instituut even­eens van ons bisdom en spi­ri­tu­aal aan het Ariënskonvikt. Hij gaf de - bon­dige - inlei­dingen, nauw aan­slui­tend bij de Gees­te­lij­ke Oefe­ningen van de H. Ignatius van Loyola. De teksten van Ignatius over de bijbel­ge­deelten die voor het per­soon­lijk gebed wer­den aan­ge­bo­den, kregen de deel­ne­mers aan de retraite steeds op schrift uit­gereikt met een passende afbeel­ding uit de kunst der eeuwen erbij.

De eerste inlei­ding werd geopend met een mooie her­den­king van pater Wilkens (bij­ge­voegd een foto van hem in de zaal van de Foyer waar de inlei­dingen op het gebed wor­den gegeven).

De Maas treedt buiten zijn oevers

Vlakbij de Foyer de Charité ligt de Maas, die tij­dens de waters­nood zo sterk gestegen is en overal buiten zijn oevers trad; dat gebeurde ook in Thorn, zoals de bij­gaande foto's laten zien. Een nabij­ge­le­gen, gloednieuwe brug over de Maas - normaal enkele meters boven de waterspiegel gelegen, zodat de boten er onder door kunnen varen - lag nu zelf helemaal in het water. Uiter­waar­den en enkele wegen langs de Maas waren over­stroomd, maar gelukkig heeft de dijk het gehou­den, anders had het er ook voor de Foyer niet zo goed uitgezien.

Gebed tij­dens de retraite

Tijdens de retraite hebben we na­tuur­lijk gebe­den voor allen die door deze waters­noodramp zijn getroffen, zoals ik in een eer­der bericht al heb vermeld. Daarbij hebben we ook gedacht aan alle slacht­of­fers die met name in Duits­land zijn gevallen en aan de hulp­ver­le­ners.
We leven mee met alle mensen die nu ontheemd zijn, schade hebben gele­den of een dier­ba­re missen en met alle mensen die zich zo inzetten om de gevolgen te beperken.

Daar­naast hebben we ook gebe­den voor de familie van Peter R. de Vries en voor de overle­den mis­daadjour­na­list, die tege­lijk ook zoveel meer was dan alleen jour­na­list: hij was niet gelovig, wel een strij­der voor recht­vaar­dig­heid en waar­heid en een steun en toeverlaat voor een heel aantal mensen die met mis­daad waren geconforn­teerd.

Tenslotte was er speciaal gebed voor de bis­schop van Roermond, mgr. Harrie Smeets, die erns­tig ziek is, maar van zijn ziek­bed heeft meegeleefd met de mensen die door de waters­nood zijn getroffen. We hopen en bid­den dat een herstel en gene­zing moge­lijk zullen wor­den.

Onder dit bericht ziet U nog een foto van de zaal van de inlei­dingen van de Foyer en de afbeel­ding van Marthe Robin, aan wie de Foyers hun oorsprong danken, bij de ingang van het huis.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug