Arsacal
button
button
button
button


Sint Bonifatiusinstituut - studeren om je geloof te verdiepen

opleiding tot diaken, catechist en andere taken binnen de kerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021 - 434 woorden
Geslaagden van dit jaar
Geslaagden van dit jaar
Titlenberg
Titlenberg
Tiltenberg kapel
Tiltenberg kapel

De aanmel­ding voor het ko­men­de studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is weer open. 28 au­gus­tus wordt dat nieuwe studie­jaar geopend. Dan hoop ik er te zijn voor de Mis en colleges. Heb je belang­stel­ling voor een studie theo­lo­gie en wil je je geloof ver­die­pen? Dan is een studie (op zater­da­gen) aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut zeker iets om te over­we­gen.

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is dus een deel­tijd­oplei­ding, geves­tigd op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar de colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen geor­ga­ni­seerd wor­den; wie de Major-vorm doet en daar­mee een aca­de­mische graag kan halen, volgt ook een paar keer per jaar een studieblok door de week.

In­for­ma­tie over het Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Veel stu­den­ten stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om hun geloof te ver­die­pen en om meer kennis over het geloof op te doen. Daar­naast biedt de oplei­ding goede moge­lijk­he­den om met anderen over zaken van studie en geloof te spreken. De studie­da­gen wor­den be­gon­nen met het getij­den­ge­bed en een eucha­ris­tie­vie­ring en in de mid­dagpauze is er een ge­za­men­lijke warme lunch. De oplei­ding staat open voor mannen en vrouwen, er stu­de­ren ongeveer evenveel vrouwen als mannen.

Voor wie?

De stu­den­ten komen van ver­schil­lende bis­dom­men, van­wege de lig­ging van De Tilten­berg zijn er naast stu­den­ten uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met name ook veel stu­den­ten uit het bisdom Rotter­dam (de Tilten­berg ligt precies op de grens met het bisdom Rotter­dam).

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut gaat uit van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en is voor het bisdom be­lang­rijk, omdat er toe­koms­tige diakens en cate­chisten theo­lo­gie kunnen stu­de­ren. De laatste jaren zijn er ook stu­den­ten, die een beroep hebben, maar zich op het pries­ter­schap oriënteren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Meestal maken ze als ze besluiten pries­ter te wor­den na een paar jaar als ze wat ver­der zijn met de studie en hun ori­ën­ta­tie de overstap naar het semi­na­rie.

Ook cursussen

Naast een volle­dige studie biedt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ook gelegen­heid je via cursussen in allerlei on­der­wer­pen te ver­die­pen. Het is een vaste traditie cursussen op het gebied van de li­tur­gie te or­ga­ni­se­ren, daar­naast komen allerlei actuele on­der­wer­pen aan de orde in de cursussen. Op de web­si­te van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut komt meer in­for­ma­tie over de cursussen die we in het seizoen 2021 - 2022 or­ga­ni­se­ren.

Kom..! Welkom

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom naar het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om samen met anderen te stu­de­ren en je leven te verrijken.

Belang­stel­ling of meer weten?

Neem dan contact op met de studieprefect van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, Diederik Wienen, via zijn email­a­dres dwienen@tilten­berg.org. Kijk ook op de web­si­te www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl, waar de studiegids voor het komend studie­jaar al op staat.

Terug