Arsacal
button
button
button
button


Voor haar gaf zij haar leven

Ontmoeting met de dochter van Gianna Beretta Molla

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021 - 544 woorden

De jaar­lijkse pries­ter­va­kan­tie is weer be­gon­nen. Die speelt zich dit jaar af rond het Lago Maggiore. Maan­dag 4 au­gus­tus waren we in Mesero. Daar had­den we een on­ver­wachte ont­moe­ting.

Op het kerkhof van Mesero staat een fraaie graf­ka­pel van de familie Molla. Daar ligt de heilige Gianna Beretta Molla begraven die volgend jaar zes­tig jaar gele­den, in 1962, haar leven gaf om haar ongeboren kind te red­den. Gianna, een kin­derarts, had de keuze een tumor te laten behan­de­len om haar leven te red­den maar dat van haar ongeboren kind te verliezen, of zelf te sterven. Zij koos ervoor haar kind geboren te laten wor­den, dat zij nog even heeft kunnen zien. Zij stierf een week na de geboorte van haar dochter Gianna Emmanuela. Zowel Gianna als haar echt­ge­noot hebben een leven van geloof en toe­wij­ding geleefd en de keuze om het kind te laten leven kwam dan ook niet zomaar tot stand. Die werd mede door haar echt­ge­noot gedragen en was een uiting van haar gelovig ver­trouwen en de vrucht van een leven in die zin. Gianna werd zalig verklaard in 1994 in het jaar van het gezin en op 16 mei 2004 is zij heilig verklaard.

Met enkele van de pries­ters besloten we - na een bezoek aan Bergamo - langs te gaan bij het graf van de heilige Gianna in Mesero waar sinds haar zalig­ver­kla­ring ook een hei­lig­dom van de familie is in de nabij gelegen kerk. Toen we bij haar graf kwamen was daar een vrouw bezig alles te ver­zorgen die sprekend op de heilige lijkt en de dochter bleek te zijn voor wie de heilige Gianna haar leven heeft gegeven. Die dochter, zelf ook arts (geriater), ver­telde met en­thou­sias­me over haar beide ouders. Haar moe­der had zij na­tuur­lijk nooit gekend - zij werd opgevoed door haar oma die zij als moe­der heeft ervaren - maar haar vader heeft zij tot het einde van zijn leven ver­zorgd. Die is op bijna 98-jarige leef­tijd gestorven. De dochter zet zich in voor het na­tuur­lijke gezin, voor de bescher­ming van het men­se­lijk leven en alles wat met de leer van de kerk over huwe­lijk en gezin is verbon­den. Haar grote werk­veld op dat terrein ligt in de Verenigde Staten, waar zij regel­ma­tig komt en zij zet zich in voor een stich­ting op dat gebied waar onder meer kar­di­naal Eijk in de raad van advies zit. Net als kar­di­naal Eijk was zij gevraagd te spreken op de Wereld­dag van de ge­zin­nen.

In het verhaal dat zij ver­telde en in haar apos­to­lische inzet voor de bescher­ming van het men­se­lijk leven en het na­tuur­lijk gezin, in de lijn van het offer van haar moe­der, zag ik de won­der­lijke lei­ding van Gods Voor­zienig­heid. In 1962 riep de keuze van Gianna gemengde gevoelens op - ook later nog trouwens-: zij was al moe­der van drie kin­de­ren, zwan­ger van de vierde, hoe kon zij dit doen? Maar het ver­volg van het verhaal heeft laten zien hoe God uit een moei­lijke, maar dappere en uit­ein­delijk enig juiste keuze, iets moois heeft kunnen laten ontstaan: een dochter die als mens uniek en bij­zon­der is en ook weer een prach­tige inzet heeft voor de kerk en het ko­nink­rijk Gods! Gods wegen zijn anders, soms moei­lijk te begrijpen voor ons mensen, soms met lij­den verbon­den, maar nooit zon­der zoveel bete­ke­nis...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug