Arsacal
button
button
button
button


Ontmoetingen met nieuw religieus leven

Priestervakantie in Italië

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 augustus 2021 - 370 woorden
Bij de Romite Ambrosiane
Bij de Romite Ambrosiane
Santa Caterina del sasso
Santa Caterina del sasso
Ontmoetingen met nieuw religieus leven

Op 6 au­gus­tus maakten we tij­dens de pries­ter­va­kan­tie kennis met ver­schil­lende vormen van reli­gi­eus leven. Het overkwam ons tij­dens enkele mooie bezoeken.

Op de Sacro Monte van Varese leven de ‘Romite ambrosiane’, slotzusters die de Ambrosiaanse li­tur­gie (de li­tur­gie van het aarts­bis­dom Milaan) volgen. De monialen hebben de corona­pan­de­mie tot nu toe goed doorstaan. Ze hebben zich nog meer af­ge­slo­ten van de wereld en ont­van­gen geen gasten. Een besmet­ting van een van de zusters zou grote con­se­quenties hebben voor de hele commu­ni­teit, dus ze zijn erg voorzich­tig geweest. Niemand kan de kapel van de zusters binnen­gaan (die aan de gedaante­ver­an­de­ring van de Heer is gewijd, de feest­dag waarop wij daar waren), het gezang van de zusters drong wel naar buiten en begeleidde de pelgrims van de Sacro Monte. We kon­den de zusters ont­moe­ten in de spreek­ka­mer van het slot­kloos­ter. De zusters mochten in de afgelopen jaren enkele nieuwe medezusters begroeten: in de commu­ni­teit van 27 monialen zijn een tij­de­lijk geprofest zuster en twee novicen.

De bekende hermitage ‘Santa Caterina del Sasso’ aan het Lago Maggiore kent sinds twee jaar even­eens een reli­gi­euze presentie: de Fran­cis­caanse Fraterni­teit van Betsaida is daar aanwe­zig op uit­no­di­ging van het aarts­bis­dom Milaan. De Hermitage was begin jaren ’70 over­ge­daan aan de provincie van Varese, maar twee jaar gele­den is er een akkoord gesloten om er opnieuw reli­gi­euzen te ves­tigen. De fraterni­teit die er nu is, kent een bij­zon­der reli­gi­eus leven: manne­lijke en vrouwe­lijke reli­gi­euzen leven in het klooster, na­tuur­lijk in ge­schei­den vleugels van het gebouw. Hun roe­ping is behalve con­tem­pla­tie, ook het ont­van­gen van gasten die zij willen laten deel­ne­men aan het leven dat zij daar lei­den. Gasten zijn er welkom voor een retraite of be­zin­nings­dag. In de zomer is het heel druk met bezoekers, op zon­da­gen zijn dat er soms meer dan 1500 per dag. De reli­gi­euzen zetten zich er voor in om deze toe­ris­tische plaats ook een plek van gees­te­lijk leven en spi­ri­tu­ele uit­stra­ling te laten zijn. De fraterni­teit is veer­tig jaar gele­den gesticht en telt intussen 220 leden. In de mid­dag hebben we deze prach­tige hermitage bezocht, die op een rots aan het Lago Maggiore ligt met prach­tig uit­zicht.

Gelukkig gaat het reli­gi­euze leven door, ook met goede nieuwe cha­risma’s...

 

Terug