Arsacal
button
button
button
button


Ad Limina verslag bisdom in Rome aanvaard

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 augustus 2021 - 215 woorden

Dezer dagen kwam het do­cu­ment met de offi­cië­le aanvaar­ding door de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen binnen van het Ad Limina ver­slag dat ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in Rome heeft inge­diend.

Vanaf 31 januari 2022 - zo is nu voor­zien - zullen de Neder­landse bis­schop­pen een week lang op Ad Limina bezoek zijn in Rome. Dit bezoek dat op gezette tij­den (eigen­lijk iedere vijf jaar, maar mede door Corona is er veel vertra­ging) wordt afgelegd, omvat een overleg van de bis­schop­pen met de be­lang­rijk­ste organen van de Romeinse curie, een bede­vaart naar de grote basilieken en de graven van de apos­te­len en een au­diën­tie bij de paus.

Ter voor­be­rei­ding op dit bezoek dient ieder bisdom een ver­slag in over de ac­ti­vi­teiten van de afgelopen jaren en de situatie waarin het diocees zich bevindt. Ook wordt een "lan­de­lijk" ver­slag gemaakt. De Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen ont­vangt deze ver­slagen en zorgt dat ieder orgaan (Di­cas­te­rie) van de Romeinse Curie - het bestuurs­ap­pa­raat van de paus - de onder­de­len van het ver­slag ont­vangt die voor dat Di­cas­te­rie van belang zijn.

De hui­dige reactie van de Con­gre­ga­tie, getekend door kar­di­naal Marc Ouellet, betreft alleen de indie­ning van het ver­slag: het Ad Limina rapport is op de juiste wijze inge­diend en goed ont­van­gen. Later zal nog meer inhou­de­lijk wor­den gerea­geerd.

Terug