Arsacal
button
button
button
button


Met de moed der hoop

Geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië verschenen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 augustus 2021 - 422 woorden
De auteur aan het woord
De auteur aan het woord
Prof Jozef Wissink spreekt
Prof Jozef Wissink spreekt
Vrouwen van Bethanië spreken over hun inspiratie
Vrouwen van Bethanië spreken over hun inspiratie

In Utrecht vond op vrij­dag­mid­dag 13 au­gus­tus de boek­pre­sen­ta­tie plaats van “Met de moed der hoop”, een door Gabrielle Dorren ge­schre­ven ge­schie­de­nis van de Vrouwen van Bethanië, één van de vijf dio­ce­sane con­gre­ga­ties van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De bij­een­komst in Utrecht

In de H. Aloysius­kerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht vond op deze vrij­dag­mid­dag een bij­zon­dere en goed voor­be­reide bij­een­komst plaats. De pre­sen­ta­tie van het boek, dat behalve de ge­schie­de­nis van deze con­gre­ga­tie ook ge­tui­ge­nissen van ver­schil­lende Vrouwen van Bethanië bevat, werd omlijst door een prach­tig pro­gram­ma. Pater Tjeerd Jansen S.J., die te­gen­woor­dig de admini­strator of com­missa­ris van de Vrouwen van Bethanië is, opende de bij­een­komst en leidde die. Niet omdat de Vrouwen van Bethanië dat zelf niet kunnen, maar omdat zij tij­dig hebben ingezien dat de kleiner en ouder wor­dende groep ver­ster­king nodig had voor de lei­ding van het instituut. Daarom hebben zij de Jezuïet Tjeerd Jansen voor­ge­steld, want de Vrouwen van Bethanië - gesticht door de Jezuïet pater Van Ginniken - dragen de spiri­tua­li­teit van de sociëteit van Jezus (zoals de Jezuïeten officeel heten) met zich mee.

Spekers

De auteur, Gabrielle Dorren, gaf een inlei­ding op het boek en de totstandko­ming ervan: dat proces van het schrijven van de teksten gebeurde in nauwe samen­spraak met leden van de Con­gre­ga­tie. Prof. Jozef Wissink gaf een theo­lo­gische re­flec­tie op het werk en de spiri­tua­li­teit van de Vrouwen van Bethanië, onder meer vanuit het tweede Vati­caans concilie waar de Vrouwen van Bethanië door hun in Rome geves­tigde en tij­dens het concilie zeer actieve Foyer Unitas, bij­zon­der bij betrokken zijn geweest. Tenslotte ging mw. Ine van Emmerik in gesprek met vier Vrouwen van Bethanië die ingingen op de vraag wat luis­te­ren voor hen betekent. Het geïmproviseerde ant­woord toonde nog eens de klasse en de in­spi­ra­tie van deze Vrouwen van Bethanië. Het geheel werd afgewisseld door muzikale intermezzi van de organist van de Utrechtse ka­the­draal, Wouter van Belle, en violiste Mariska Rijk.

Eerste exemplaren

Aan het einde van de bij­een­komst wer­den enkele eerste exemplaren uit­gereikt, waar­van ik er ook een in ont­vangst mocht nemen.

De Vrouwen van Bethanië hebben veel betekend voor de be­ge­lei­ding van vol­was­se­nen naar het doopsel of de overgang naar de katho­lie­ke kerk, voor de oecu­me­nische dialoog, jeugd­werk enzo­voorts, alles in de geest van Ignatius.

Van harte wensen we de Vrouwen van Bethanië een goede en gezegende tijd van de voltooing van hun Con­gre­ga­tie toe!

Terug