Arsacal
button
button
button
button


De zus van Hamel over 'Mijn broer Jacques'

Bezoek aan Saint Étienne du Rouvray

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 augustus 2021 - 639 woorden
omslag van het boek van Rosaline Hamel
omslag van het boek van Rosaline Hamel
schildering van een moslim
schildering van een moslim
De kerk waar het allemaal gebeurde...
De kerk waar het allemaal gebeurde...

Bij uit­ge­ve­rij Adveniat is onlangs het boekje van Roseline Hamel in vertaling ver­sche­nen dat zij schreef over haar broer die - velen her­in­ne­ren het zich nog wel - op 26 juli 2016 aan het eind van de Mis door twee moslim-ter­ro­ris­ten werd vermoord. Een weekje vakantie was voor mij een goede gelegen­heid om dit boek te lezen en... de kerk te bezoeken waar deze gruwe­lijke feiten hebben plaats gevon­den.

De aan­slag

Er zijn voor de Mis van 9.00 uur min­der mensen dan anders, niet meer dan vijf, een echtpaar - waar­van de man Guy jarig is - en drie reli­gi­euzen. Er wordt gebe­den voor een pa­ro­chi­aan die een hartoperatie moet onder­gaan, die­zelfde ochtend. De pa­ro­chi­anen nemen plaats op de paar banken die achter het altaar staan opge­steld, vlak bij de sacristie. Twee jonge mannen komen aan het einde van de Mis binnen­gerend vanuit de deur bij de sacristie, terwijl ze schreeuwen: “Allahou Akbar”. Zij zetten hun tas op het altaar, dragen messen en een wapen; een kande­laar en de kelk gooien ze omver. De jarige man - hij werd 87 - wordt ge­dwon­gen alles te filmen. Père Hamel wordt gegrepen, naar het altaar gebracht waar hij moet knielen en drie mess­te­ken krijgt. De pries­ter zegt: “Stop, wat ben je aan het doen”, als de terrorist doorgaat met steken probeert hij zich te ver­zet­ten en zegt: “Ga weg, Satan. Satan, ga weg”. De terrorist snijdt in zijn keel en dat wordt père Hamel fataal.

Een van de zusters rent naar buiten en vraagt een chauffeur de politie te waar­schu­wen. De ter­ro­ris­ten versturen de film en vernie­tigen de mobiele tele­foon van de jarige Guy waar­mee die moest filmnen. Ook hij wordt bewerkt met het mes en raakt erns­tig gewond, maar hij zal het overleven. Reli­gi­euze voorwerpen wor­den vernield. De zusters krijgen te horen dat zij gijze­laars zijn en getuigen van hun geloof als de terrorist vraagt of ze bang zijn om te sterven: "Nee, ik geloof dat ik God zal vin­den, die ik liefheb", ant­woordt de zuster. Uit­ein­de­lijk weet de politie de ter­ro­ris­ten onscha­de­lijk te maken.

Het boek van Roseline Hamel: "Mijn broer Jacques"

Tijdens het gebeuren was Roseline Hamel in de pastorie. Ze was de avond tevoren aan­ge­ko­men en zij zou na een paar dagen met haar broer en haar gezin op vakantie gaan. Toen zij ging kijken waar haar broer bleef, werd zij tegen gehou­den en hoorde het vre­se­lijke bericht.

Het boek dat zij heeft ge­schre­ven, verhaalt niet alleen over haar erva­ringen rond de dagen van de ter­ro­ris­tische aan­slag, maar geeft een kijkje op het leven van de pries­ter Hamel: hun ach­ter­grond in een gezin dat het nodige had doorstaan, met ge­schei­den ouders en kin­de­ren die eerst apart wer­den opgevoed, later wer­den verenigd, maar hun moe­der lang moesten missen; Père Jacques zijn erns­tige en wat gesloten karakter, zijn grote eenvoud en be­schei­den­heid. Het boek geeft een een­vou­dig en men­se­lijk verhaal dat zeker aanspreekt en Jacques Hamel heel men­se­lijk nabij brengt.

Rosaline voelt dat zij met het over­lij­den van haar broer een missie toe­ver­trouwd heeft gekregen...

Dialoog

De kerk in Saint Étienne du Rouvray van pries­ter Hamel maakt dui­de­lijk dat de pa­ro­chie niet wil blijven steken in haat en vergel­ding. Integen­deel. Hamel zelf had zich ingezet voor goede contacten en dialoog met de moslims. Dat voor­beeld wil men volgen. In de kerk hangt een schil­dering die een gelo­vi­ge moslim heeft gemaakt om Hamel te eren (zie foto). Naast de kerk is een monu­ment opgericht door de bur­ger­lijke over­heid en de pa­ro­chi­anen met een deel van de tekst van de Ver­kla­ring over de rechten van de mens (foto). Erom heen staan bankjes, die een uit­no­di­ging willen zijn om over de bood­schap van gelijk­heid van allen en respect voor de waar­dig­heid van iedere mens te reflec­te­ren.

Be­stel­ling van het boek: www.adveniat.nl


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug