Arsacal
button
button
button
button


Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’

in de St., Bavo kathedraal in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 augustus 2021 - 511 woorden

In de Ka­the­draal in Haar­lem is van 28 au­gus­tus t/m 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de Ka­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Vertellers

Aan twin­tig ver­tellers is gevraagd op het thema geluk te reflec­te­ren. Onder hen zijn de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, pries­ter/ kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo­coach Robin van Galen, jour­na­list Mirjam van der Vegt en de Haar­lemse bis­schop Jan Hendriks. De ten­toon­stel­ling omvat foto’s, video’s, kunst­werken, poëzie, podcasts en muziekcom­po­si­ties. Som­mi­ge deel­ne­mers verbleven een tijd in de KoepelKa­the­draal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

De Ka­the­draal

De Ka­the­draal is de op één na grootste kerk van Neder­land en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Ca­the­dral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitno­digt om stil te staan bij hun geluks­ge­voel. De zoek­tocht naar dat gevoel is van alle tij­den en ook nu onvermin­derd van grote bete­ke­nis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezon­der en welvaren­der zijn gewor­den - onder druk staat. Zo is er onder ouderen een­zaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jon­ge­ren.

Zoek­tocht naar geluk

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoek­tocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcom­po­si­ties, het lopen van een labyrint door de Ka­the­draal en per­soon­lijke verhalen van bij­voor­beeld burge­mees­ter Jos Wienen en sport­coach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die ver­wij­zen naar de offers die heiligen zich lang gele­den getroostten om het geluk te bereiken.

Pro­gram­ma

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een platte­grond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen. In aan­slui­ting op de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den onder meer lezingen, concerten en work­shops geor­ga­ni­seerd. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op www.koepel­kathe­draal.nl. De deel­ne­mers aan de ten­toon­stel­ling en het pro­gram­ma zijn:

Anton ten Klooster, Antoine Bodar, Bina Chirino, Bis­schop Jan Hendriks, Bob Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman, Emma van Hooff, Burge­mees­ter Jos Wienen, Lars Gerfen, Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duif­hui­zen en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en Simone de Groot.

Gegevens

Geloof in Geluk is van 28 au­gus­tus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKa­the­draal is op maan­dag t/m zater­dag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur.

Entree (incl. beklim­ming torens): vol­was­se­nen € 8,50, vol­was­se­nen online € 7,50, kin­de­ren 5 t/m 12 jaar € 4,00 (tot 4 jaar gratis), Bankgiro Loterij, VIP-kaart & hou­ders Haar­lemPas: gratis.

Voor meer info: www.koepel­kathe­draal.nl

 

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’

Terug