Arsacal
button
button
button
button


Burgemeester en Commissaris van de koning openen 'Geloof in geluk'

Tentoonstellingroute door de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 augustus 2021 - 896 woorden

De ‘Geloof in Geluk’- route in de Haar­lemse ka­the­draal is op vrij­dag­mid­dag 27 au­gus­tus geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, Jos Wienen. Aan­slui­tend aan de ope­ningshan­de­ling kon­den de geno­dig­den de ten­toon­stel­ling bezoeken.

Corona-vol

De Ka­the­draal was Corona-vol geboekt, helaas moesten nog mensen wor­den afgewezen om de Corona-regels te kunnen aan­hou­den. Geno­dig­den waren onder meer allen die een bijdrage had­den gegeven door een kunst­werk, een podcast, een muzikale bijdrage of com­po­si­tie, een tekst. De meesten had­den enkele kennissen of fami­lie­le­den mee­ge­bracht. Daar­naast waren er ver­te­gen­woor­digers van musea, de mensen die hebben meege­dacht, ver­te­gen­woor­digers van fondsen, be­stuur­ders enzo­voorts.

Rondgang: de route

Alle bijdragen zijn zo opge­steld in de kerk dat die de ka­the­draal als gebouw en sacrale ruimte intact laten, zodat de architectuur en de reli­gi­euze ruimte ten volle beleefd kan wor­den en de ere­dienst niet wordt gestoord. In een rondgang door de kerk en naar en op de koorzol­der kunnen de bijdragen aan ‘Geloof in Geluk’ wor­den beleefd. Wie de rondgang volle­dig wil doen, is bijna twee uur bezig. Daar­naast is ook de rondgang 'De wezens van de ka­the­draal' nog twee maan­den open.

Korte toe­spra­ken

Na het wel­komst­woord door vica­ris-generaal en ple­baan mgr. Bart Putter, hebben ach­ter­een­vol­gens ik, de burge­mees­ter en de com­mis­sa­ris van de koning ge­spro­ken, afgewisseld door de fraaie muziek van de Sorelle. De burge­mees­ter ging heel fraai op het thema van de ten­toon­stel­ling in, de com­mis­sa­ris van de koning sprak vooral over de bete­ke­nis van het gebouw en het belang dat met steun van publieke mid­de­len dit erf­goed in een goede staat wordt gehou­den. Beide toe­spra­ken vul­den elkaar dus heel goed aan. De tekst die ik heb uit­ge­spro­ken is hier­on­der na te lezen.

Ont­hul­ling

Daarna open­den Burge­mees­ter en Com­mis­sa­ris de ten­toon­stel­ling door een groot paneel - de key visual - te onthullen waardoor de titel van de ten­toon­stel­ling en de namen van de bij­dra­gers zicht­baar wer­den. Alle geno­dig­den kon­den daarna een korte rondgang maken en in het café en de buiten­ruim­te het glas heffen.

De ten­toon­stel­ling is te bezoeken van 28 au­gus­tus 2021 tot en met 3 april 2022De ka­the­draal is open op maan­dag t/m zater­dag van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00-17.00 uur.

Op week­da­gen is de heilige Mis om 9.00 uur (op woens­dag om 19.00 uur met aan­slui­tend aanbid­ding); op zater­dag­avond om 19.00 uur en zon­dag­och­tend om 10.00 uur.

 

Geluk brengen

Toespraak ope­ning ‘Geloof in Geluk’

Het is mij een vreugde de Com­mis­sa­ris van de Koning van de provincie, de heer Arthur van Dijk, de burge­mees­ter van deze stad, de heer Jos Wienen, en U allen in onze ka­the­draal te kunnen begroeten voor de ope­ning van Geloof in geluk, een ten­toon­stel­ling waarin vele soorten kunst-uitingen samen­ko­men die ons mee­ne­men in een zoek­tocht naar geluk. Wat maakt ons gelukkig?

Mess­te­ken

Vorige week was ik in Saint-Étienne-du-Rouvray. Daar is de plaats waar - vijf jaar gele­den - een opzien­ba­rende aan­slag plaatsvond: twee jihadisten storm­den aan het einde van de Mis de kerk binnen en dood­den Père Jacques Hamel met mess­te­ken. Daarna brachten zij erns­tige verwon­dingen toe aan een kerk­gan­ger, die op die dag zijn 87e ver­jaar­dag vierde, nadat zij de jarige eerst had­den ge­dwon­gen de moord op de pries­ter te filmen. Ik bespaar u de ver­dere details.

Reacties op de aan­slag

Wat liet dit gebeuren voor indruk na in de ge­meen­schap? We horen in deze dagen wat de komst van Afghaanse vluch­te­lingen in som­mi­ge ge­meen­schappen te weeg brengt. In Saint -Étienne-du-Rouvray zou­den toorn, een roep om wraak en vergel­ding, haat en vervloe­king veel meer voor de hand hebben gelegen, maar daar herinnerde de ge­meen­schap zich vooral de inzet van Père Hamel voor dialoog met de moslim­ge­meen­schap en de goede contacten die hij met de imam had opge­bouwd. Dat begon eigen­lijk al tij­dens de aan­slag, toen Hamel en een aanwe­zige reli­gi­euze, zuster Hélène, toch iets van een gesprek probeer­den met de jihadisten. Op die lijn is men ver­der gegaan. Moubine, een gelo­vi­ge moslim, bood de pa­ro­chie enkele dagen later een fraai schil­derij van Jacques Hamel aan, dat nu achter in de kerk hangt. Naast de kerk werd een be­zin­nings­plek ingericht rond een monu­ment met teksten uit de Ver­kla­ring van de rechten van de mens. Nee, haat en vergel­ding wer­den niet de leidraad, er werd verbin­ding gelegd. De dood van pries­ter Jacques Hamel werd een aan­lei­ding tot dialoog, be­zin­ning, een aan­lei­ding om een bre­dere groep mensen te betrekken bij de idealen waar Hamel voor had gestaan.

Wat brengt geluk?

Haat maakt onge­luk­kig, liefde verbindt en brengt geluk, maar die liefde is niet louter een gevoel, maar een geven van jezelf zoals in de ten­toon­stel­ling “Geloof in geluk” wordt toe­ge­licht.

Verbin­den, velen betrekken bij die zoek­tocht naar geluk en de be­zin­ning en dialoog die daar­mee verbon­den zijn sti­mu­leren, dat willen wij hier ook.

We zetten de deuren wijd open, we hopen vele mensen te verwel­ko­men, na­tuur­lijk alles binnen de regels van de pande­mische situatie waarin we verkeren.

Dank

Van harte bedank ik allen die zich voor de reali­sa­tie hier­van hebben ingezet. Mgr. Bart Putter zal daar nog op ingaan, maar hier wil ik Nanine van Smooren­burg bedanken die als pro­gram­mamana­ger de algehele lei­ding heeft. Ik hoop dat deze ten­toon­stel­ling velen zal aanspreken, een geluks-erva­ring zal geven en een stimulans, een incentive, voor die zoek­tocht naar geluk. We hopen hiermee geluks­bren­gers te zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug