Arsacal
button
button
button
button


Tweemaal Heilig Vormsel in de Sint Agneskerk in Amsterdam

In de Tridentijnse ritus

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 augustus 2021 - 1164 woorden

Op zon­dag 29 au­gus­tus was ik in de St. Agnes­kerk, waar de pa­ro­chie is geves­tigd voor gelo­vi­gen die de oude vorm van de Romeinse ritus zijn toe­ge­daan. Pries­ters van de St. Petrus­broe­der­schap lei­den de pa­ro­chie en pater Martin Kromann Knudsen is er de pastoor. Er waren dit jaar twee vormplech­tig­he­den: vorige week was mgr. Jan van Burg­ste­den sss er geweest.

Bloeiend

De pa­ro­chie groeit en bloeit. Ik kan me nog her­in­ne­ren dat ik er in de begin­tijd was toen de gelo­vi­gen voor­na­me­lijk bejaarde mensen waren. Ik zag nu twee Missen, corona-vol, met jonge mensen en ge­zin­nen. Er zijn steeds weer jonge mensen die daar katho­liek wor­den, de kerk trekt gelo­vi­gen uit vele plaatsen.

Vor­me­lin­gen

Deze zon­dag waren er vijf­tien kin­de­ren en jon­ge­ren/vol­was­se­nen die het heilig vormsel ont­vingen. Zoals in de Tri­den­tijnse ritus gebruike­lijk is, vond het Vormsel plaats vóór de heilige Mis. Bij de Mis zelf heb ik pontficale assis­tentie verleend en heb ik de preek gehou­den (zie onder). In de oude ritus krijgen de vor­me­lin­gen na het toedienen van het sacra­ment een lichte kaak­slag, daarop gaat de preek hier­on­der nog even in.

Kroon

De gelo­vi­gen had­den de afgelopen tijd gou­den ringen en andere siera­den gegeven die zijn omgesmolten tot een fraaie kroon voor Maria van Fatima (zie foto), die haar vorige week was gegeven. Dit was uit dank­baar­heid voor de ont­van­gen bescher­ming tot nu toe in de tijd van de pandemie.

Preek

“Accipietis donum Sancti Spiritus” (Hand. 2, 38)
Gij zult de gave van de heilige Geest ont­van­gen.

Een god­de­lijke gave

Broe­ders en zusters in Christus,
Het heilig Vormsel dat we vandaag mogen toedienen,
is voor ons allen een gelegen­heid
om stil te staan bij de bete­ke­nis
van dit mooie sacra­ment.
Want al is het heilig vormsel
niet absoluut heils­nood­za­ke­lijk
zoals het doopsel,
we mogen er zeker niet ge­mak­ke­lijk aan voorbij gaan,
want het is de Heer zelf
die ons hierdoor god­de­lijke gaven schenkt,
Hijzelf is het die ons dit sacra­ment
voor onze heili­ging heeft gegeven
en daarom moeten wij het
beslist in ere hou­den.

Ontvang het vormsel!

Dus als er onder u zijn
die het vormsel
nog niet hebben ont­van­gen,
dan zou ik u willen vragen
U aan te mel­den
en U erop voor te berei­den
om dit sacra­ment van de heilige Geest te ont­van­gen,
ook als U mis­schien al wat ouder bent.

Confirmatio

In het Latijn heet dit sacra­ment “confirmatio”
of “sacra­mentum confirmationis”,
dat wil zeggen:
sacra­ment van de bevesti­ging of ster­king.

Bevesti­ging door de vor­me­ling?

Soms wordt wel gezegd
dat dit sacra­ment zo wordt genoemd
omdat de vor­me­ling
door het ont­van­gen van het vormsel
het geloof van zijn doopsel beves­tigt,
nu hij of zij voldoende oud gewor­den is
om dat te kunnen doen.

Dat zal na­tuur­lijk ook waar zijn,
anders zou de vor­me­ling
niet geko­men zijn
om dit sacra­ment te ont­van­gen:
in die zin geeft de vor­me­ling
een bevesti­ging van zijn geloof.
Maar daar gaat het vandaag niet direct om.

Ster­king door God zelf

“Confirmatio”, ster­king, wil zeggen
dat God zelf in ons aan het werk is,
dat Hij door de kracht van dit sacra­ment
beves­tigt en ver­sterkt
wat door het doopsel in ons be­gon­nen is.
Het heilig vormsel geeft ons genade,
kracht en zegen van God,
het brengt ons met die genade hulp
om een volmaakter chris­te­lijk leven te lei­den.

De Romeinse cate­chis­mus zegt erover:
bij het doopsel wer­den we chris­te­nen,
we wer­den als kin­de­ren voor God herboren,
maar we waren nog teer en zwak.
Het vormsel maakt ons sterker en stevi­ger
in de strijd die we moeten voeren
tegen de aan­val­len van het vlees, de wereld en de duivel
(Cate­chis­mus Romanus, c. III, n. 20).

Wat geeft het Vormsel ons?

Wat doet het heilig vormsel met ons
die het met een open hart willen ont­van­gen?

De apos­te­len voor Pink­ste­ren

Om dat te begrijpen
hoeven we eigen­lijk maar
naar de apos­te­len te kijken.
Hoe waren ze voordat zij
de heilige Geest ont­vingen?
Hoe waren ze vóór het lij­den
en tij­dens het lij­den van Jezus Christus?
Ze waren angs­tig en klein,
gericht op de beste plaatsen
en eer­volle functies,
zwak in hun geloof.
Denk aan Petrus tij­dens de storm op het meer,
wat was hij angs­tig;
denk aan de leer­lin­gen die ruzie kregen
over wie de grootste was,
aan de leer­lin­gen die in Jezus’ ko­nink­rijk
aan zijn rechter- en linker­hand wil­den zitten,
op de ere­plaatsen;
denk aan die­zelfde leer­lin­gen
die een bezeten kind niet kon­den bevrij­den
door hun gebrek aan geloof,
die wraak wil­den nemen met vuur uit de hemel
toen de Samaritanen
niet naar hen wil­den luis­te­ren,
die wegvluchtten tij­dens het lij­den van Jezus;
of denk ook aan Petrus
die uit angst loog
over het feit dat hij Jezus had gekend:
tot driemaal toe loochende hij Hem te kennen!
En denk aan die leer­lin­gen
die na de ver­rij­ze­nis
de deuren van hun verblijf­plaats
stijf gesloten hiel­den uit angst .

De apos­te­len na Pink­ste­ren

Zo waren de apos­te­len vóór het Pinkster­feest.
Dat zijn dezelfde leer­lin­gen
die na de nederdaling van de heilige Geest,
vervuld van die kracht,
de deuren open­den
en niet alleen in hun eigen streek,
maar naar heel de wereld uit­gingen
om onverschrokken
de bood­schap van de verrezen Heer te brengen
en die zich verheug­den
als ze waar­dig bevon­den waren
voor Christus’ naam te lij­den.
Bijna allen zou­den ze voor hun Heer
uit­ein­delijk moe­dig de mar­tel­dood onder­gaan.
Dat is de kracht van de heilige Geest.

Eenmalig, maar het vormsel kan herleven

Beste vor­me­lin­gen, peters en meters,
u allen,
het ont­van­gen van het heilig vormsel
is een unieke gelegen­heid.
Dit gebeurt maar één keer in je leven,
het vormsel kan niet wor­den herhaald,
maar het vormsel dat we hebben ont­van­gen,
kan wel - om zo te zeggen -
weer tot leven wor­den gewekt.
Want als we eens gevallen zijn,
wil God in Zijn goed­heid
die genade in ons her­stel­len
in het sacra­ment van de biecht.

De goede geur

Jullie wer­den gevormd met het heilig chrisma;
het is de olie die de bis­schop jaar­lijks wijdt- consa­creert -
en die met balsem wordt vermengd,
waardoor dat chrisma heer­lijk geurt.
Laten we de goede geur van Christus ver­sprei­den,
wil dat zeggen.
Wees een goed mens,
een goede christen.

Kaak­slag

Na het heilig vormsel
heb ik jullie een lichte kaak­slag gegeven,
alsof je tot rid­der werd geslagen.
De bete­ke­nis daar­van is
dat je moet zijn als een rid­der
of als een top-atleet.
Een top-atleet moet enorm veel ver­du­ren,
door pijngrenzen heen,
moet hij afzien en vol­hou­den,
hij moet oefenen om zich te verbe­te­ren,
tegen­slagen weten te verdragen,
tegen zijn verlies kunnen;
Zo is ook jullie opdracht
een strij­der voor Christus te zijn,
de goede strijd te strij­den,
je niet te laten over­win­nen door het kwade.

Je bron van kracht

God geeft ons kracht om te strij­den
door dit heilig vormsel
en door de andere sacra­menten.
Hij laat je niet alleen
en je kunt altijd naar Hem terug gaan.
En als er dan beko­ringen komen,
bedenk dan dat Zijn Geest in je woont,
daar ligt je bron van kracht.

Vrede!

Op het einde van de vormsel­plech­tig­heid
heb ik jullie de vrede gewenst.
Dat is de vrede die God ons schenkt,
de vol­ko­men harmonie
van onze ziel en ons mens-zijn
met de wil van God.
Die vrede wens ik ons allen toe.

Terug