Arsacal
button
button
button
button


Ontmoetingen.....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2013 - 353 woorden
Ontmoetingen.....

De afgelopen week mocht ik weer veel mensen ont­moe­ten. Twee ont­moe­tingen wil ik er nog even uitlichten: de bij­een­komst van de KSCV en de ont­moe­ting met het bestuur van de VPW.

Woens­dag­mid­dag 23 januari was er een ont­moe­ting met het bestuur van de Vereni­ging van Pas­to­raal Werken­den. De ver­hou­ding met de ker­ke­lijke over­heid is in het verle­den niet altijd ge­mak­ke­lijk geweest en de VPW's hebben over het alge­meen geen ker­ke­lijke erken­ning gekregen, mede omdat het stand­punt van de Bis­schop­pen is dat de contacten met de pries­ters niet via een vak­ver­eni­ging behoren te lopen. Het gesprek (een protocollair overleg, dat al sinds - ik meen - 1982 in het bisdom bestaat) verliep echter heel con­struc­tief.

Van de zijde van het bisdom hebben we ver­schil­lende aspecten van de fusie­pro­ces­sen kunnen toelichten en verhel­de­ren en daardoor - dacht ik - ook wel wat weerstand kunnen over­win­nen. Het is name­lijk de bedoeling dat dit jaar gebruikt wordt voor onderling overleg binnen de pa­ro­chie-regio's en met de Dienst van het bisdom voor regio­na­li­sa­tie en kerkop­bouw (DCRK) om binnen de regio's tot gedeelte­lijke fusies of personele unies te komen.

De DCRK heeft voor­stel­len gedaan en die kunnen wor­den be­spro­ken in de regio's. Het is geen dictaat. Voor­waarde is echter wel dat er dit jaar iets gaat gebeuren, want de tijd begint te dringen! Al te wilde kranten­be­richten over 'kaal­slag', 'megafusies' en 'dictaat van het bisdom' zijn echt uit de lucht gegrepen!

Donder­dag­mid­dag 24 janurari was er in Nieuwegein een bij­een­komst van de Kring van School­lei­ders van Chris­te­lijk geïnspireerd onder­wijs, Het was een in­spi­ra­tie­mid­dag met als thema: kansen voor confessioneel onder­wijs. Het was goed een gedeelte van deze bij­een­komst mee te kunnen maken met een inlei­ding van de Brugse pries­ter prof. D. Loose die veel denkstof gaf waarop in het onderling gesprek kon wor­den gereflec­teerd. Hij gaf in een filo­so­fisch getint betoog dui­de­lijk aan wat het verschil is tussen (relgieus) funa­mentalisme en een chris­te­lijke (in­ter­pre­ta­tieve, dialogale, zoeken naar waar­heid) bena­dering.

Het is bemoe­digend te mogen merken dat school­lei­ders hun kost­ba­re tijd willen geven om weer geïnspireerd zich in te kunnen zetten om in onze tijd voor chris­te­lijk, katho­liek onder­wijs.

Terug