Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde gezinsdag dekenaat Haarlem

Op het Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 september 2021 - 347 woorden

Zondag­mid­dag 12 sep­tem­ber was er in het hei­lig­dom van Heiloo een gezins­dag van het dekenaat Haar­lem. Die dag was ook de pa­ro­chie van Lange­dijk er op bede­vaart. Voor de gezins­dag was veel belang­stel­ling, zodat men zelfs de in­schrij­vingen van­wege corona-beper­kingen moest stoppen.

Spel­le­tjes

Een deel van de mid­dag heb ik mee­ge­maakt, zodat ik nog net een spelletje mee kon spelen met de vele ge­zin­nen en kin­de­ren voordat de heilige Mis begon.

H. Mis

In de Mis con­ce­le­breer­den de deken van Haar­lem, dr. George Paimpallil en de pries­ters van het dekenaat, kape­laan Teun Warnaar, past. Rob Verhaegh, pater Diego Pildain, kap. Nars Beemster en kap. Julius Elferink. Ook pater Gerard Weijers con­ce­le­breerde, terwijl de rector van het heilgdom biecht hoorde. Pas­to­raal werker Ans Dekker ver­zorgde onder meer de lezingen. Diaken Gert Jan van der Wal assis­teerde.

Preek

In de preek heb ik stil­ge­staan bij de aan­vanke­lijke Messiasver­wach­ting van de apos­te­len die onder de indruk moeten zijn geweest van de won­der­ba­re vis­vangst, de gene­zingen en woor­den van de Heer voordat ze tot een belij­denis kwamen over Jezus als de Christus. Maar hun erva­ring moest nog door het lij­den, want het lij­den kunnen we niet wegpoetsen, we kunnen niet gaan voor een glorieus chris­ten­dom. Ik heb daarna het verhaal ver­teld van het leven van de heilige Josephine Bakhita, die als kind van 7, 8 jaar werd verkocht als slavin en zo werd weg­gerukt uit haar gezin en hoe de Heer haar door heel veel lij­den op de plaats van haar bestem­ming bracht, bij de zusters waatr zij intrad. Aan haar leven zien we dat God ons soms door lij­den heen laat gaan, dat dat lij­den niet voor niks is, maar de weg is naar iets moois, uit­ein­delijk: naar de ver­rij­ze­nis en het eeuwig leven.

Licht­pro­ces­sie en maal­tijd

Na de Mis was er een licht­pro­ces­sie naar de genade­ka­pel waar een gebed tot Maria en de zegen dit gedeelte afsloot. Daarna was er nog een ge­za­men­lijke maal­tijd achter het Juliana­kloos­ter, het gas­ten­huis van het hei­lig­dom.

Al degenen die zich voor de organi­sa­tie van de dag hebben ingezet, kunnen terug kijken op een heel geslaagd gebeuren!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug