Arsacal
button
button
button
button


Bisdomstaf neemt (alsnog) afscheid van mgr. Punt

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 september 2021 - 338 woorden

Vrij­dag­avond 17 sep­tem­ber nam de staf van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam alsnog afscheid van mgr. Jozef M. Punt. Door de Corona-situatie was een fees­te­lijk samen­zijn met de bis­dom­staf steeds weer uit­ge­steld. Nu was er ein­de­lijk gelegen­heid om bis­schop Punt als bis­dom­staf te bedanken voor zijn inzet gedurende 25 jaar.

Aanwe­zigen

Behalve de hui­dige stafle­den - mgr. drs. Jan van Burg­ste­den sss, vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter, bis­schop­pe­lijk vica­rissen dr. André van den Hout en dr. Gerard Bruggink, alge­meen econoom Thom van der Steen, notulist en oud-staf­me­de­werker drs. Martin Frederiks - waren ook pastoor Eric Fennis en jhr. Steven van Weede aanwe­zig met wie bis­schop Punt tot het einde van zijn ambts­pe­rio­de zeer nauw heeft samen­ge­werkt. Na­tuur­lijk had­den nog ver­schil­lende andere mensen hierbij geno­digd kunnen zijn, die ook zeer veel hebben betekend, dit waren nu de mensen die tot het einde van de ambts­pe­rio­de van mgr. Punt bij het bestuur en de staf betrokken waren.

Foto­boek

Aan bis­schop Punt werd een foto­boek aan­ge­bo­den dat een beeld­ver­slag geeft van zijn jaren als bis­schop van Haar­lem. Voor de uit­rei­king van dit boek heb ik in een toe­spraak de ver­diensten van mgr. Punt her­dacht, met name hoe hij zon­der ooit iemand te willen bescha­digen in het bisdom een grotere een­heid wist te brengen en de ge­meen­schap van het bisdom wist te verenigen op een lijn die in een­heid is met die van de katho­lie­ke kerk.

Litanie van Maria

Bij deze gelegen­heid ont­vingen de andere aanwe­zigen het boek “Onder uw bescher­ming” dat onlangs is uitge­ge­ven ter ere van bis­schop Punt. “Onder Uw bescher­ming’ bevat een com­men­taar op alle aanroe­pingen van de Litanie van Maria van de hand van mgr. Hans van Dode­waard († 1966), aan­ge­vuld met toelich­tingen van de laatste pausen op de aanroe­pingen die sindsdien aan de Litanie zijn toe­ge­voegd. Dit boek is uitge­ge­ven bij uit­ge­ve­rij Adveniat en aldaar of in de boekwinkel van het hei­lig­dom van Heiloo te ver­krij­gen.

In een goede en gezellige sfeer werd deze avond ter ere van mgr. Punt met een goede maal­tijd door­ge­bracht.

Terug