Arsacal
button
button
button
button


Buen camino!

Vormselviering en Pelgrimszegen in De Noord

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 september 2021 - 462 woorden
Buen camino!
zegening van de pelgrims
zegening van de pelgrims
De jongeren die zongen en begeleidden
De jongeren die zongen en begeleidden

Zondag 19 sep­tem­ber was het feest in De Noord: twaalf vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest, daar­naast waren er nog enkele vor­me­lin­gen aanwe­zig die de voor­be­rei­ding had­den mee­ge­daan maar elders gevormd zijn of wor­den; ook een paar jon­ge­ren waren erbij die niet gedoopt zijn, maar toch de voor­be­rei­ding had­den mee­ge­daan. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring met zang van de oudere jon­ge­ren die bij de voor­be­rei­ding waren betrokken. Na afloop van de Mis kwamen de pelgrims voor een zegen...

Traditie

In Heer­hu­go­waard De Noord is er een mooie traditie rond het vormsel: jon­ge­ren doen de voor­be­rei­ding en gevorm­den wor­den na een paar jaar uit­ge­no­digd om daar ook als bege­lei­der aan mee te doen. Deze groep ver­zorgde de zang tij­dens de vie­ring. Aan het einde van de Mis had­den zij voor alle vor­me­lin­gen leuke cadeaus.

Pastoor Ignas Tilma con­ce­le­breerde en was na­tuur­lijk ook bij die voor­be­rei­ding op het vormsel betrokken.

Wat niet gelukkig maakt en wat wél...

Tijdens de vie­ring ston­den we erbij stil wat het betekent je door de heilige Geest te laten lei­den, die aan je hart ge­schon­ken wordt in het heilig vormsel. Niet rijkdom en aanzien, status en indruk maken zijn de zaken waar­mee je jezelf en anderen gelukkig maakt, maar wel je inzet voor je naaste, je open­heid voor Gods lei­ding in je leven, je zoeken naar Zijn kracht in gebed om de Geest en alles waardoor je de wereld en het men­se­lijk bestaan mooier maakt...

Buen camino!

Aan het einde van de vie­ring kwamen de pelgrims binnen. Zij had­den helaas de Mis niet bij kunnen wonen van­wege de restricties die nog gel­den van­wege de pandemie. De kerk was met de familie en de vor­me­lin­gen al heel goed gevuld. De pelgrims tra­den naar voren, bij het altaar en leg­den daar hun rug­zak neer om de zegen te ont­van­gen voor het deel van de Camino dat zij dit jaar zullen gaan lopen, In étappes hopen ze zo in Compostela aan te komen. Een pelgrims­tocht is een beeld van ons leven: onderweg schijnt soms de zon, soms is het weer slecht, er zijn toppen en dalen, zoals het leven zelf is. Maar je moet door­gaan, met ver­trouwen, sprekend ook met je mede-pelgrims - in het echte leven en op Camino - om van hun erva­ringen te leren... Buen camino!

Kraan

De pelgrims­tocht naar Santiago begint trouwens in De Noord een mooie traditie te wor­den: er zijn ver­schil­lende groepen die de Camino doen en bij de ingang van de kerk hangt sinds 2019 een oude, antieke waterkraan met Camino-symbolen die de jon­ge­ren van Sint Virgilius van De Noord ergens op de Camino had­den gekocht (zie foto)

Op de web­si­te van de pa­ro­chie is de vie­ring nog te zien: Heilig Hart Van Jezus Pa­ro­chie (heilighart­denoord.nl)

Harte­lijke felici­ta­ties aan alle vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug