Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de Congregatie voor de Opvoeding

Katholiek onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 317 woorden
Bij de Congregatie voor de opvoeding, tweede van links de kardinaal, rechts pater bechina
Bij de Congregatie voor de opvoeding, tweede van links de kardinaal, rechts pater bechina
Op bezoek bij de Congregatie voor de Opvoeding
Op bezoek bij de Congregatie voor de Opvoeding

Woens­dag 22 sep­tem­ber waren drs. Titus Frankemölle, voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) en ik bij de algemene au­diën­tie van paus Fran­cis­cus. Daarna waren we voor een overleg op de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding waar we wer­den ont­van­gen door de prefect kar­di­naal Giuseppe Versaldi en de onder­secre­taris pater Friedrich Bechina.

Au­diën­tie

De au­diën­tie­zaal was helemaal gevuld met pelgrims en toe­risten. Wel droegen alle aanwe­zige een mondkapje en ik vermoed dat er voor ie­der­een ook een negatieve test of vaccinatiebe­wijs nodig was om binnen te komen. In ieder geval moesten wij die laten zien. De paus blikte terug op zijn reis naar Hongarije en Slowakije, nu een week gele­den.Het viel me op hoe vaak hij tij­dens zijn toe­spraak improviseerde en afweek van de ge­schre­ven tekst. Daardoor werd zijn toe­spraak na­tuur­lijk aanmer­ke­lijk per­soon­lijker. Aan het einde van de au­diën­tie begroette hij de (zeer weinige) bis­schop­pen en andere aanwe­zigen waar­on­der diaken drs. Titus Frankemölle. De foto's daar­van zijn op het moment dat ik dit schrijf nog niet be­schik­baar.

Con­gre­ga­tie voor de opvoe­ding

Daarna wer­den we ont­van­gen door kar­di­naal Versaldi en pater Bechina in de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding, zoals het curie-de­par­te­ment wordt genoemd dat over de katho­lie­ke scholen gaat. Daar bespraken we de situatie in Neder­land en de grote lijn van de ont­wik­ke­lingen van de laatste tien jaar op het vlak van de organi­sa­tie van het katho­liek onder­wijs.

Beiden lei­ding geven­den zijn niet onbekend: pater Bechina is veel bezig geweest met de Nedelrnadse onder­wijs­si­tua­tie, heeft ons land vaak bezocht en spreekt zelfs de taal! Kar­di­naal Versaldi was een van mijn hoog­le­ra­ren aan de Gregoriana. Hij is een expert op het gebied van psycho­lo­gie en canoniek recht.

Beiden beves­tig­den ons in de lijn die we de afgelopen jaren hebben gevolgd, bij alle moei­lijk­he­den en beper­kingen die er in een samen­le­ving als de onze nu eenmaal zijn.

Terug