Arsacal
button
button
button
button


Kapittel van Gent met bisschop Lode van Hecke op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 oktober 2021 - 690 woorden

In het weekend van 9-10 ok­to­ber is bis­schop Lode van Hecke met een afvaar­diging van het kapit­tel van Gent op bezoek in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Bij die gelegen­heid werd een bezoek gebracht aan Am­ster­dam. Bij het avondmaal in Heiloo maakte de bis­schop van Gent de benoe­ming bekend van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam tot ere-kanun­nik van het Sint Baafskapit­tel van Gent. Een kort ver­slag.

Rond­vaart

Tegen het mid­daguur kwamen de gasten uit Gent aan in Heiloo waar zij over­nach­ten. Na een heer­lijke lunch in het gas­ten­huis (Juliana­kloos­ter) van het hei­lig­dom met enkele leden van het Haar­lemse kapit­tel (de beide rectoren Jeroen de Wit en Luc Georges waren bij het gehele pro­gram­ma aanwe­zig, evenals de proost van het kapit­tel, vica­ris dr. Gerard Bruggink) en mij­zelf, ver­trok­ken we naar Am­ster­dam, waar we nog enkele andere Haar­lemse kanun­niken ontmoetten bij de boot die ons voor een rond­vaart door de Am­ster­damse grachten meenam. Dit mid­dag­ge­deelte werd tevens bijgewoond door Vica­ris en Officiaal dr. André van den Hout en de oud-proost van het kapit­tel, mgr. Joop Stam.

Toelich­ting en Evensong

Aan­slui­tend aan de rond­vaart ver­trok­ken we naar de Sint Nicolaas­basi­liek. In de pastorie van deze kerk kregen we een inlei­ding op de ont­wik­ke­ling van de pas­to­rale situatie van Am­ster­dam in de laatste 25 jaar door mgr. Jozef Punt, die naar de Nicolaas was geko­men om het Gentse kapit­tel te ont­moe­ten. Pastoor Eric Fennis ver­telde daarna over de basiliek en de hui­dige pas­to­rale situatie van de Am­ster­damse bin­nen­stad en de uit­dagingen waar we voor staan.

Om 17.00 uur woon­den de gasten en de Haar­lemse kapit­telle­den de door het Consort prach­tig gezongen Evensong bij in de St. Nicolaas­basi­liek. Aan het einde daar­van namen we weer afscheid van mgr. Punt.

Avondmaal en toe­spra­ken

Daarna werd de terugreis naar Heiloo aanvaard waar ge­za­men­lijk het diner werd gebruikt in de Engelen­zaal van het Juliana­kloos­ter. De keuken van Heiloo had enorm goed werk geleverd en een prach­tig diner op tafel weten te zetten. Hierbij waren ook mgr. Jan van Burg­ste­den en mgr. Bart Putter aanwe­zig. Tijdens het avondmaal wer­den geschenken uitgewisseld. De Gentse gasten kregen enkele boeken en een kaasje en von­den een attentie op hun kamers. De Gentse bis­schop Lode van Hecke maakte de benoe­ming bekend van de Haar­lemse bis­schop tot ere­kanun­nik van het Sint Baafskapit­tel van Gent. Dit is over­een­koms­tig een oude traditie, zoals bis­schop Lode toelichtte in zijn toe­spraak.

Een oude traditie...

Sinds de der­tien­de eeuw, zo memoreerde bischop Lode van Hecke, is er een bij­zon­dere band tussen Gent en Haar­lem, omdat Haar­lem toen bevrijd werd van de bele­gering door de Kennemers op voor­spraak en door tussen­komst van de heilige Bavo, de grote Gentse heilige. Door tussen­komst van Raphael de Merca­tel, abt van de Sint Baafs­ab­dij en na­tuur­lijke zoon van Filips de Goede, kreeg Haar­lem een relikwie van de heilige Bavo en daar ligt de oorsprong van de vriend­schaps­ban­den tussen de beide bis­schopsste­den. Het kapit­tel van Gent nam de traditie over nadat de Sint Baafs­ab­dij in 1540 werd gese­cu­la­ri­seerd. In de 18e eeuw en in de Franse tijd wer­den de contacten verbroken en daarna - toen België bij Holland was gevoegd - werd die traditie niet direct weer opgepakt.

Een nieuwe relikwie...

In 1930 werd een nieuwe relikiwe van de heilige Bavo naar Haar­lem gebracht door mgr. Honoré Coppieters van Gent en toen werd af­ge­spro­ken de traditie te her­stel­len en elkaar eenmaal in twee jaar te ont­moe­ten, nu eens in Haar­lem, dan weer in Gent. Het is in die traditie dat de bis­schop van het bisdom dat wordt bezocht tot ere-kanun­nik wordt benoemd. Als het Haar­lemse kapit­tel in Gent komt, wordt een offerkaars aan­ge­bo­den, aan­slui­tend bij het gebruik uit de 15e eeuw.

Van Eyck

Bij deze gelegen­heid overhan­digde bis­schop Lode van Hecke het schit­te­rende boek over Van Eyck en het Lam Gods dat bij gelegen­heid van het Van Eyck­jaar werd ge­pu­bli­ceerd. Het Lam Gods in de ka­the­draal van Gent wordt sinds kort op een nieuwe manier ontsloten voor het publiek.
In de in­for­mele contacten kon veel wor­den uitgewisseld over de situaties in de beide bis­dom­men en de Gentse bis­schop pre­sen­teerde kort zijn pas­to­raal pro­gram­ma om met een fraaie bro­chu­re de gelo­vi­gen bewust te maken van de bete­ke­nis van hun doopsel.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug