Arsacal
button
button
button
button


Pelgrims voor klimaat in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021 - 271 woorden
deelnemers aan de klimaattocht bij Stem in de Stad
deelnemers aan de klimaattocht bij Stem in de Stad
Pelgrims voor klimaat in Haarlem
Pelgrims voor klimaat in Haarlem

Maan­dag­och­tend 11 ok­to­ber kwamen de deel­ne­mers aan de oecu­me­nische pelgrims­tocht voor klimaatge­rech­tig­heid in Haar­lem aan. Daar wer­den ze ont­van­gen bij Stem in de Stad, dat een thuis biedt aan mensen die op straat leven. Ik was er om de deel­ne­mers te begroeten en te zegenen, in Hoofd­dorp had­den zij eer­der al een ont­moe­ting gehad met mgr. Gerard de Korte.

Pelgrims­tocht

De pelgrims­tocht voor klimaatge­rech­tig­heid is een echte pelgrims­tocht in de zin dat die met gebed en oecu­me­nische gebeds­diensten is verbon­den en met gesprekken onderweg over ver­die­pende thema's rond de zorg voor klimaat en milieu. Tevens bezoeken de pelgrims op hun tocht goede voor­beel­den van een geslaagde bescher­ming van het klimaat (daar paste het bezoek aan de groene pa­ro­chie in Hoofd­dorp goed in) en zij wor­den op hun weg geïn­for­meerd over allelerlei ini­tia­tie­ven op dit gebied.

Klimaat­con­fe­ren­tie

De pelgrims­tocht legt een verbin­ding tussen de wereld­kli­maat­con­fe­ren­tie van 2018 die in Polen is gehou­den en de con­fe­ren­tie van dit jaar die in no­vem­ber in Glasgow plaats­vindt. De tocht is dan ook op 14 au­gus­tus al in Polen be­gon­nen om in Glasgow te ein­digen. Een groep is uit Vadstena en Malmö (Zweden) komen lopen, anderen zijn in Münster of Enschede aan­ge­slo­ten.

Met name doen de deel­ne­mers een oproep tot inzet voor ander ver­voer - meer duur­zaam - en duurzame land­bouw.

Klimaatge­rech­tig­heid

De pelgrims­tocht heet een tocht voor ‘klimaatge­rech­tig­heid’. Dat is een aspect dat ook paus Fran­cis­cus in zijn En­cy­cliek Laudato Si’ be­klem­toont: de overcon­sump­tie van de rijke lan­den en de wijze waarop die met de be­schik­baare grond­stof­fen en mid­de­len omgaan, heeft een negatieve impact op de armsten van deze aarde!

Terug